NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019

 • Intäkterna ökade med 20 % till 1 006 mkr (842).
 • Driftöverskottet ökade med 22 % till 718 mkr (590).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 29 % till 494 mkr (382), motsvarande 8,21 kr/stamaktie (6,54).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 448 mkr (212).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 789 mkr (468) vilket motsvarar 13,60 kr/stamaktie (8,04).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3,40 kr/stamaktie (3,00) med utdelning vid två tillfällen om vardera 1,70 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 234 mkr (211) vilket motsvarar en ökning med 11 %.

Oktober-december 2019

 • Intäkterna ökade med 8 % till 266 mkr (246).
 • Driftöverskottet ökade med 6 % till 188 mkr (177).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 % till 134 mkr (121), motsvarande 2,24 kr/stamaktie (2,02).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 325 mkr (102).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 434 mkr (159) vilket motsvarar 7,76 kr/stamaktie (2,71).

Vd Andreas Wahlén kommenterar

I vd-ordet för årsredovisningen 2014 skrev jag: ”Fastighetsbranschen och NP3 har haft en väldigt bra utveckling under året som till stor del är beroende av det rådande ränteläget. Räntenivån ger en extra medvind…” Jag kan konstatera att under de fem år NP3 varit noterat på börsen så har den extra medvinden fortsatt.

För fem år sedan hade NP3 ett fastighetsvärde om drygt 3 miljarder kronor och 680 hyresgäster att jämföra med de drygt 11 miljarder
i fastighetsvärde och 1 700 hyresgäster bolaget har i dag. En viktig effekt av denna tillväxt är förutom ett mer diversifierat bolag även
tillgången på kapital: NP3 har kapacitet för fortsatt lönsam tillväxt. En stor tillgång på kapital i marknaden innebär att jag ser fortsatt
låga avkastningsnivåer på fastigheter samt stora transaktionsvolymer. Även om transaktionsmarknaden är utmanande har vi med
exponering mot flera marknader möjlighet att utvärdera många affärer vilket gör att vi ser på framtiden med en hög grad av optimism.

Årets resultat
Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent för helåret 2019 och med 11 procent för kvartalet jämfört med fjolåret. Det ökade förvaltningsresultatet beror främst på helårseffekten från förvärv under 2018 samt ett större fastighetsbestånd. Per stamaktie uppgick
förvaltningsresultatet till 8,21 kronor (6,54) en ökning med 26 procent. I vår intjäningsförmåga för 2020 uppgår förvaltningsresultatet
per stamaktie till 8,84 kronor vilket är en ökning med 8 procent i jämförelse med ingången av 2019. Vi hade en positiv nettouthyrning om 8 miljoner kronor i kvartalet och för helåret uppgick den till 24 miljoner kronor. Även om nettouthyrning inte enbart är en indikation på marknadsläget utan även är relaterad till gjorda investeringar ger den en fingervisning om en fortsatt gynnsam marknad.

Tillväxt
Årets tillväxt av fastighetsvärdet summerades till 900 miljoner kronor varav hälften kom från värdeförändringar. Nettoinvesteringarna
var med andra ord begränsade under 2019. Vi investerade över 1,4 miljarder men då vi även genomförde en renodling av beståndet
och avyttrade fastigheter för 900 miljoner blev följden en lägre nettotillväxt. Trots renodlingen har vi under året, i en marknad med
allt hårdare konkurrens, kunnat investera över en miljard vilket gör att jag har positiv syn på vår förmåga att skapa tillväxt för 2020.

Värdeförändringen i beståndet uppgick till 450 miljoner kronor varav 325 miljoner härrörde från det fjärde kvartalet. Till största del
är värdeförändringen driven av ett högre kassaflöde men även av lägre avkastningskrav. Avkastningskravet uppgick till 7,0 procent
i snitt att jämföra med 7,1 procent vid utgången av 2018. Givet marknadsvärdets utveckling har vår belåningsgrad minskat till 59
procent. Vi ser därmed möjlighet att vi, utan nämnvärd ökad risk för bolaget, kan öka vår belåningsgrad något om rätt förvärvsmöjlighet
uppstår. Vår skuldkvot visar fortsatt vårt starka kassaflöde i förhållande till våra nettoskulder och uppgick till 9,4 gånger (9,8).
En fortsatt tillväxt anser jag vara till gagn för våra aktieägare då vi blir mer diversifierade i hyresgäster, marknader och mer effektiva i
vår förvaltning vilket ökar vår intjäning, samtidigt som vi blir en mer attraktiv låntagare.

Nya marknader
Vi har under året adderat nya orter, Västerås, Örebro och Karlstad, som en del av vår marknad. Investeringarna i dessa orter var vid
årsskiftet 330 miljoner kronor men vår ambition är större. För att bli en aktör i dessa orter och nå effektivitet i vår förvaltning är vår
ambition att nå 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar area per ort. Per balansdagen uppgick den totala arean i ”mellersta Sverige” till
37 000 kvadratmeter vilken har ökat något under första kvartalet då ytterligare ett förvärv genomfördes i Västerås. Avslutningsvis kan jag konstatera att resultatet för året är det högsta hittills för NP3. Det är många ansträngningar som ligger bakom resultatet. Jag vill därav passa på att rikta ett tack till våra medarbetare, aktieägare och intressenter!

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
070 31 31 798
andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 klockan 08:00. 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 350 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 358 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 december 2019 uppgick till 11 402 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.