NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

 • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).
 • Årets nettoinvesteringar uppgick till 1 164 mkr (458) varav 792 mkr (1 075) avsåg förvärv av fastigheter och 247 mkr avsåg förvärv i joint venture.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr/stamaktie (3,40) vid två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 252 mkr (241) vilket är en ökning med 5 %.

Oktober-december 2020

 • Intäkterna ökade med 6 % till 283 mkr (266).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 214 mkr (188).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 150 mkr (127). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 % motsvarande 2,49 kr/stamaktie (2,10).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 214 mkr (325).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 318 mkr (434) vilket motsvarar 5,58 kr/stamaktie (7,76).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 535 mkr (416) varav 265 mkr (542) avsåg förvärv av fastigheter och 247 mkr avsåg förvärv i joint venture.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 9,26 kronor (8,07) och ökade med 15 procent för helåret 2020 och med 19 procent för sista kvartalet jämfört med samma period 2019.

Det stärkta förvaltningsresultatet beror på ett större fastighetsbestånd, större bidrag från våra intresseföretag och minskade kostnader för underhåll och media under året. Att våra lokaler inte använts i normal utsträckning under 2020 och att vädret var ovanligt milt har lett till en högre överskottsgrad än vad som är troligt framgent.

Att ge reflektioner på NP3s utveckling i skuggan av pandemin är naturligtvis närmast omöjligt. Alla är berörda och många har tyvärr mist någon närstående under året. Men ingen i vårt samhälle tjänar på uppgivenhet i detta läge. Jag känner stolthet över våra medarbetares alla stora ansträngningar, som tydligt bidragit till vårt goda förvaltningsresultat. Vår dialog med våra hyresgäster har möjliggjort lösningar för att på bästa sätt möta de utmaningar som pandemin medför.

Nytt segment
Vi väljer från och med denna rapport att redovisa affärsområdet ”Mellansverige” som ett eget segment. Fastighetsbeståndet i
Mellansverige har ett marknadsvärde som uppgår till 817 miljoner kronor, av fastighetsbeståndets totala marknadsvärde om 12 582 miljoner kronor. Under 2020 har vår största tillväxt skett i Mellansverige samt i Skellefteå. Jag ser gärna en liknande utveckling under 2021.

Intresseföretag och projekt 
I kriser och i föränderliga marknadssituationer uppkommer möjligheter och min ambition har varit – och är – att NP3 skall ta tillvara de bästa av dessa. Ett exempel är att NP3 under sista kvartalet genomförde en extra bolagsstämma för att besluta om förvärvet av 50 procent i joint venture-bolaget Ess- Sierra, som samägs med AB Sagax. Totalt har NP3 456 miljoner kronor investerat i intresseföretag. Intresseföretagen ger exponering och affärsmöjligheter som vi annars hade haft svårt att nå. I framtiden kommer det säkerligen tillkomma något ytterligare samarbete där vi ser en klar fördel för våra aktieägare.

Projekt är historiskt inte någon stor del av NP3. Men det gäller som sagt att ta tillvara på de möjligheter som uppkommer. Idag ser vi en större skillnad i avkastning i projekt jämfört med förvärv, vilket tillsammans med vår ökade fastighetsvolym gör det naturligt att allokera en större andel kapital till projekt. Även fortsättningsvis gäller dock att projekt inte skall ske på spekulation.

Utdelning
I linje med vad vi arbetat för under året och med beaktande av såväl behovet av försiktighet som det faktum att pandemins ekonomiska påverkan på NP3 är begränsad, föreslår styrelsen en utdelning på 3,60 kronor per stamaktie att utbetalas vid två tillfällen (utdelning för föregående år uppgick till 1,70 i ordinarie utdelning och 1,70 vid extra bolagsstämma). Den totala utdelningen, inkluderat preferensaktiernas utdelning om 2 kronor, med utbetalning vid fyra tillfällen, uppgår till 49 procent (51) av det utdelningsgrundande resultatet i enlighet med utdelningspolicyn.

Covid-19
I nettouthyrningen syns tydligt vilken skillnad det varit i aktivitet, primärt på grund av den rådande pandemin, jämfört med tidigare år. Aldrig har så stort hyresvärde varit föremål för omförhandling. Detta är drivet av att vi tidigt tog ställning till att vi skall hjälpa våra hyresgäster att möta de särskilda utmaningar som pandemin innebär genom affärsmässiga uppgörelser som samtidigt ger oss primärt en ökad duration. Vi har också sett en stark efterfrågan under sista kvartalet. Nettouthyrningen uppgick till 9 miljoner kronor under sista kvartalet och 18 miljoner kronor för helåret vilket indikerar en positiv efterfrågan.

Totalt för 2020 har vi gett rabatter om 11 miljoner kronor och vi har fått statligt stöd om 2 miljoner kronor. För kommande period är det i dagsläget inte möjligt att kvantifiera volymen av rabatter men vi kan konstatera att det nu är väldigt få dialoger om rabatter. Totalt har 99 procent av aviserade förfallna hyror för kvartal ett inbetalats vid rapporttillfället.

Framtid
Intjäningsförmågan för 2021 visar en nivå om 10,32 kronor per stamaktie vilket är en ökning med 17 procent i jämförelse med 2020 års ingång. Transaktionsmarknaden och den pågående pandemin är utmanande, men med fler projekt, våra intresseföretag, våra lokala organisationer och samarbeten känner jag en optimism för fortsatt god och stabil tillväxt. Vi har under kvartal fyra genomfört förvärv om 380 miljoner kronor där tillträden sker under första halvåret. Min ambition är att vi skall nå en fortsatt tillväxt med bibehållna nyckeltal. Tillväxt som skall öka vår intjäning till minskad eller oförändrad risk för våra aktieägare och finansiärer.

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 436 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 388 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2020 uppgick till 12 582 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bokslutskommuniké 2020