NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret januari-juni

  • Intäkterna ökade med 27 procent till 239 MSEK (188)
  • Driftöverskottet ökade till 169 MSEK (135)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 69 MSEK (27)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 152 MSEK (82) vilket motsvarar 3,02 SEK/aktie (1,70)

Andra kvartalet april-juni

  • Intäkter: 122 MSEK (99)
  • Driftöverskott: 90 MSEK (74)
  • Värdeförändringar på fastigheter: 39 MSEK (14)
  • Resultat efter skatt: 84 MSEK (43) vilket motsvarar 1,66 SEK/aktie (0,89)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Det jag särskilt vill lyfta fram ur rapporten är den positiva uthyrningen och den starka tillväxten. Den positiva uthyrningen visar att vi har en ökad efterfrågan på våra fastigheter och i våra marknader, men även att vi har rätt organisation. Men lika viktigt som nyuthyrningar är för stabiliteten i bolaget är det att förlänga befintliga hyresavtal. Gemensamt har förvärven, nyuthyrningarna och omförhandlingarna av befintliga kontrakt resulterat i att snittavtalslängden nu uppgår till 4,6 år.

Tillväxt i vårt fastighetsvärde har under perioden skett med 667 miljoner kronor och förvärv som vi ännu inte tillträtt utgör ytterligare tillväxt om 241 miljoner. Våra förvärv ligger i snitt på en bra bit över 7,5 procent i direktavkastning.

Vi ser en fortsatt positiv värdeförändring och känslan är att det är eftersläpningar i marknaden som nu kommit till våra marknader och våra fastighetskategorier.

Uthyrningen och vår tillväxt resulterar i en markant förbättrad intjäningsförmåga som nu är cirka 5,28 kronor/aktie vilket ger en ökning med 16 procent på sex månader.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 klockan 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till 717 000 kvm fördelat på 175 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 5,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se