NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande 2,76 kronor/aktie (2,16).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar 4,24 SEK/aktie (3,02).

VD Andreas Nelvig kommenterar

Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och trygg avkastning. Förvaltningsresultatet i vår intjäningsförmåga ökar till 329 miljoner kronor eller 6,06 kronor/aktie, det motsvarar cirka 15 procent ökning jämfört med för ett år sedan. Vi har därmed ökat intjäningen per aktie med 15 procent samt gett en utdelning om 2,40 kronor/aktie på ett år.

Under första halvåret har NP3 nått en tillväxt i fastighetsvärde med 33 procent jämfört mot juni 2016. Totalt uppgår värdet till 7 117 miljoner kronor på rapportdagen varav 130 miljoner härrör från värdeförändringar under perioden, där cirka 20 miljoner är realiserad värdeförändring, främst drivet av sänkta avkastningskrav. Men det primära för NP3 är tillväxten i driftsöverskott, förvaltningsresultat samt en ökad total intjäning. Tillväxten i driftsöverskott och förvaltningsresultat var 30 respektive 33 procent för andra kvartalet och 33 respektive 38 procent för hela perioden.

Vi har till detta ej tillträdda fastigheter för cirka 500 miljoner inklusive projekt som ytterligare kommer bidra till en ökad tillväxt och intjäning. Majoriteten av de ej tillträdda fastigheterna ligger i Luleå vilket är en marknad med en positiv utveckling där NP3 har sett ett behov av att växa. Förvärvet möjliggör att vi nu kan fortsätta stärka organisationen vilket vi räknar med skall ge fördelar i form av minskad vakans och ökad utveckling av våra byggrätter i affärsområdet. Generellt har vi under senaste året förvärvat fastigheter med hög potential i form av exempelvis högre vakans än tidigare. Vi har gjort det medvetna valet då priserna på marknaden är mer förmånligt på denna typ av fastigheter och för att vi har lokala organisationer som kan realisera potentialen i form av uthyrningar alternativt till- eller ombyggnationer. Ett exempel på detta är fastigheterna vi förvärvade i Östersund från Castellum.

NP3 är ett bolag med ett starkt kassaflöde men med lägre värdetillväxt än många andra fastighetsbolag. Norra Sverige har haft en eftersläpning i fastighetsvärdena jämfört med framför allt storstäderna och vår typ av fastigheter har haft ytterligare fördröjning. Fastighetsvärdena stiger dock nu stadigt även för vår typ av fastigheter om än i maklig takt. Vidare ser vi tydligt, i marknaden och i de externa värderingarna, att det är sjunkande avkastningsnivåer. Det leder till att vi får en positiv värdetillväxt om 104 miljoner kronor i kvartalet. Vi har med andra ord i våra interna värderingar haft en konservativ syn.

En reflektion gällande fastighetsvärdet är ett förvärv från slutet av 2013 då vi köpte ett bestånd för 70 miljoner och värderade medföljande mark till noll kronor. Inte ens vi som var stora fastighetsägare såg något större värde i marken. Den sista juni sålde vi en del av marken för åtta miljoner och vi har fortfarande samma driftsöverskott som vi hade initialt. Poängen värd att notera är att utvecklingen går framåt i våra orter, efterfrågan ökar.

För NP3 har tillväxten medfört att vi ökat vår belåningsgrad något till strax under 62 procent vilket är helt i linje med vad vi kommunicerat. Vår skuldkvot, det vill säga fastigheternas avkastning minus våra centrala kostnader i förhållande till våra skulder är fortsatt i topp inom branschen.

Både tillväxten och lönsamheten har varit tillfredsställande hittills under 2017 mycket tack vare de goda marknadsförutsättningarna. Men även i en sämre marknad kommer vår affärsidé med fokus på kassaflödesstarka fastigheter, upprätthållande av en bra duration i våra hyresavtal samt fortsatt ödmjukhet och hårt arbete leverera en stabil och hög avkastning.

Nu ser vi fram emot en sommar med hög överskottsgrad och en välförtjänt vila.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 14 juli 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 7,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se