NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2018

Januari-juni
  • Intäkterna ökade med 20 procent till 390 mkr (324).
  • Driftöverskottet ökade med 15 procent till 258 mkr (225).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 159 mkr (150), motsvarade 2,73 kr/stamaktie (2,76)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 77 mkr (130).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) vilket motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3 levererat för ett kvartal. Förvaltningsresultatet uppgick till 90,5 miljoner kronor vilket är 14 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. För första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 159,5 miljoner kronor vilket är drygt sex procent högre än för samma period i fjol.

Ökningen i kvartals- och halvårsresultaten beror till största del på ett större fastighetsbestånd men även på en något bättre uthyrningsgrad. Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 1,57 kronor (1,46) för kvartalet och 2,73 kronor (2,76) för halvåret.

Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och trots att vi köpt vakans har uthyrningsgraden stärkts till 92 procent. Nettouthyrningen är positiv vilket visar på en gynnsam marknad. Under kvartalet har större uthyrningar genomförts i både Sundsvall och Dalarna som ger effekt först under början av 2019. Det samlade vakansvärdet uppgick till 73 miljoner kronor per balansdagen. Det är sex miljoner mer än vid årets ingång men med beaktande av att vi förvärvat knappt 14 miljoner i vakansvärde är nettot positivt med åtta miljoner kronor.

Vi har under perioden avyttrat fastigheteter som har varit spridda i sin geografi alternativt där försäljningarna varit till låga yielder. Vi utvärderar kontinuerligt vårt fastighetsbestånd för att finna investeringar som ökar vår avkastning utan att för den delen öka vår risk. Försäljningarna har lett till en realiserad värdeförändring om nio miljoner kronor och därutöver finns en orealiserad värdeförändring om 68 miljoner kronor. Den starka transaktionsmarknaden gör tillväxten utmanande och jag kan konstatera att den mer avvaktande synen på marknaden under vintern mer var en säsongsvariation.

I samband med att NP3 utvecklas har styrelsen beslutat om att uppdatera och tydliggöra de finansiella målen. De nya kompletterande målen är:

  • Avkastning på eget kapital före skatt skall som lägst uppgå till 15 procent över en femårsperiod.
  • Förvaltningsresultatet per stamaktie skall ha en årlig tillväxt om minst 12 procent.

NP3 fokuserar på kassaflödet och därav skall vårt mål om 15 procent avkastning på eget kapital nås med vårt förvaltningsresultat primärt. Vår intjäningsförmåga visar per kvartalets utgång ett förvaltningsresultat om cirka 400 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 14 rocent avkastning på eget kapital. Det underliggande fastighetsbeståndets snittyield uppgår till 6,7 procent. Resterande avkastning skall komma från vår projektportfölj, uthyrningar som lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd samt ytterligare tillväxt. Tillväxt är centralt för NP3 då det leder till lägre risk i vår finansiering och till högre diversifiering i fastighetsbeståndet. Tillväxten skall också leda till att våra kostnader för central administration minskar i förhållande till intäkterna. Det har varit många nyrekryteringar under perioden vilket tillsammans med omställningsarbetet för en mer kostnadseffektiv ekonomisk förvaltning tynger kvartalet något.

Under kvartalet har även refinansiering av vår obligation genomförts. För att minska vår risk i refinansieringen har vi under en stor del av kvartalet haft överskott i kassan i avvaktan på att återköp av obligationen kan genomföras den 17 juli. Därutöver har vi i anslutning till periodens slut löst bort en stor andel säljarreverser vilket gör att vår finansieringskostnad är hög för kvartalet.

Vakansen har minskat i vårt befintliga bestånd och uthyrningsarbetet kommer fortsätta stå i fokus i vårt dagliga arbete. För att öka intjäningsförmågan är fortsatt uthyrning det ”billigaste” sättet och det minskade vakansvärdet blir det slutgiltiga resultatet av organisationens prestationer. Fokus på uthyrning och på framtiden!

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00 CET.

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.