NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2019

Januari-juni 2019

  • Intäkterna ökade med 26 procent till 493 mkr (390).
  • Driftöverskottet ökade med 31 procent till 338 mkr (258).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 41 procent till 225 mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 99 mkr (77).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (193) vilket motsvarar 3,79 kr/stamaktie (3,35).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 122 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år och ökningen i förvaltningsresultat per stamaktie uppgick till 29 procent. Förvaltningsresultatet per stamaktie för första halvåret uppgick till 3,71 kronor vilket innebär en ökning med 36 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Ökningen härleds primärt till en större fastighetsportfölj samt till uthyrningar och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Som ett led i bolagets optimering och renodling av fastighetsbeståndet har två större försäljningar skett under perioden vilket medfört att fastighetsbeståndet minskat. Totalt uppgick försäljningar under halvåret till 668 miljoner kronor och förvärv till 262 miljoner kronor. Därtill har vi investerat 120 miljoner kronor i befintligt fastighetsbestånd och nybyggnationer. Kvartalets största försäljning, på 272 miljoner kronor, genomfördes per 15 juni då samtliga fastigheter i Småland avyttrades. Som en del i affären blev NP3 aktieägare i ett lokalt småländskt fastighetsbolag som jag tror har bättre möjlighet än NP3 att växa förvaltningsresultatet samt hantera den småländska marknadens utmaningar. Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent. Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet.

För halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 225 miljoner kronor, en ökning med 41 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Förvaltningsresultatet växte fortsatt under andra kvartalet i en högre takt än driftöverskottet som uppgick till 179 miljoner kronor, en ökning med 26 procent. Jag vill poängtera att tillväxten, enligt
mig, inte har skett på bekostnad av en högre finansiell risk. Belåningsgraden uppgick till 60 procent och skuldkvoten till 9,8 gånger vid periodens slut att jämföra med 62 procent respektive 10,7 gånger vid samma period i fjol. Nyckeltalen stärks av emissionen av preferensaktier om cirka 100 miljoner kronor som genomfördes
i maj. Emissionen förbättrade vår finansiella ställning och skapade utrymme för ytterligare investeringar vilket jag ser som gynnsamt för bolaget och därmed för våra aktieägare. Ökningen av antalet preferensaktier har marginellt minskat stamaktieägarnas andel av resultatet.

Värdeförändringen för kvartalet uppgick till 63 miljoner kronor och 99 miljoner kronor för halvåret. Av halvårets värdeförändring är 22 miljoner kronor realiserad från de strategiska försäljningar som genomförts. De orealiserade värdeförändringarna härleds huvudsakligen till nyuthyrning och projekt i samband med dessa.

Nettouthyrningen uppgick för kvartalet till 7 miljoner kronor och för perioden till 14 miljoner kronor. Primärt är den positiva nettouthyrningen kopplat till investeringar men indikerar även en positiv hyresmarknad vilket sammanfaller med min egen bild. Vakansvärdet minskade något i ingående fastighetsbeståndet men då vi
valt att investera i fastigheter med vakans ligger vakansvärdet kvar oförändrat från föregående kvartal på 80 miljoner kronor.

Som jag skrev i vd-ordet för bokslutskommunikén är målet för 2019 att utvärdera och investera i för oss nya städer som ligger utanför vårt nuvarande geografiska fokus. Fördelen med detta är att vi får fler investeringsmöjligheter och därmed förbättrar utsikterna till att hitta rätt affärer. Jag ser intressanta möjligheter i vår geografiska närhet som till exempel Västerås, Örebro och Karlstad. Närheten till dessa orter möjliggör att vi initialt kan använda vår befintliga organisation. Fördelen med detta är att vi effektivt och snabbt kan bedöma marknadernas förutsättningar och våra investeringsmöjligheter och skapa en bra grund för en lönsam tillväxt från start.

Det är en fortsatt intressant marknad där det skett flertalet stora affärer dock till avkastningsnivåer som ligger bortom de nivåer som är intressanta för NP3. Jag tror att NP3 kan vara med i nästa steg av dessa affärer då försäljningar i form av renodlingar kan komma att ske av förvärvare till dessa större bestånd. Det är primärt i sådana transaktioner, gärna i uppgörelser direkt med säljarna, som jag vill att vi fortsätter att verka i.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör
e-post: andreas@np3fastigheter.se
telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 266 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 336 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2019 uppgick till 10,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bilaga