NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2018

Januari-mars 2018
  • Intäkterna ökade med 20 procent till 191 mkr (159).
  • Driftöverskottet ökade med 9 procent till 116 mkr (106).
  • Förvaltningsresultatet motsvarade 1,17 kronor/stamaktie (1,29)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (26).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 77 mkr (79) vilket motsvarar 1,31 kr/stamaktie (1,46).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalet har varit händelserikt. Jag tänker främst på förvärv av fastigheter för cirka 700 miljoner kronor samt nyemission och notering av preferensaktier. Fastighetsvärdet summeras till 8,5 miljarder kronor vid kvartalets utgång vilket är en ökning med 30 procent mot jämförande period.

Tillväxten gjorde att vi ökade våra intäkter med 20 procent och vårt driftöverskott med knappt tio procent. Vi har med andra ord inte fått fullt genomslag på samtliga förvärv och vi har haft höga fastighetskostnader för kvartalet, även mot jämförande period i fjol. Det är ovanligt att det är en snörik vinter samtidigt som det är en kallare vinter än normalåret, men i år hände det. Sundsvall och Luleå har framför allt varit drabbade av den hårda vintern som tillsammans med de större förvärven ger, tillfälligtvis, högre kostnader för kvartalet. Det gjorde att förvaltningsresultatet sjönk något jämfört med fjolåret. Blickar vi i stället framåt så hade vi en positiv nettouthyrning i kvartalet på drygt tio miljoner kronor. Vi hade även en minskad vakans om sex miljoner. Intjäningsförmågan visar en ögonblicksbild där intäkterna ökade med tio procent från senaste kvartalet och med 25 procent från föregående år. Förvaltningsresultatet ökade med 15 respektive 27 procent. Per stamaktie gav det ett förvaltningsresultat på 6,92 kronor efter preferensaktieutdelningen.

Belåningsgraden sjönk något och vår skuldkvot stärktes ytterligare. Den uthyrningsbara arean uppgick till över 1 000 000 kvadratmeter. Antalet hyresavtal uppgick till drygt 1 400 stycken. Vår tillväxt sker med fokus att inte öka risken för våra aktieägare.

Marknaden är fortsatt stark och efter kvartalets utgång har vi haft en fortsatt positiv uthyrningstrend. De orter som utmärker sig positivt på uthyrningssidan är primärt Östersund och Luleå. Sundsvall har efter en tyngre period en uppåtgående marknad med stor aktivitet. Umeå och Gävle är fortsatt stabila marknader medan Dalarna har utvecklats svagare än önskat.

Vi har i tre olika transaktioner avyttrat några mindre fastigheter under kvartalet samt efter periodens utgång. Det är fastigheter som är mindre till ytan, fastigheter som ligger utspritt och som inte passar in i NP3s förvaltningsstrategi. Vi realiserar en positiv värdeförändring i samtliga av transaktionerna. Totalt uppgick den realiserade värdeförändringen till fem miljoner kronor varav en miljon under kvartalet, fastighetsvärdet uppgick till 48 miljoner kronor.

En marknad i medvind tenderar till att göra transaktionerna dyra. Vi kommer därav göra ännu fler mindre affärer då vi möter mindre konkurrens i de förvärven. Vidare kommer vi ha fortsatt hög prioritet att växa via projekt. Den positiva uthyrningstrenden leder till fler hyresgästanpassningar och därmed fler projekt vilket innebär högre hyresnivåer. Den stora majoriteten av de pågående projekten kommer tillträdas under hösten vilket ger oss en fortsatt tillväxt. Som vi poängterat tidigare ger även våra projekt positiva sidoeffekter på våra närliggande fastigheter via lägre värderingsyielder men framförallt högre hyresnivåer.

Även om det varit ett utmanande kvartal så är det endast ett kvartal av många. Vi ser våra investeringar som långsiktiga och sett till helåret ligger våra högt ställda förväntningar på resultatet fast! Vårt mål på fortsatt tillväxt ligger oförändrat. NP3 skall fortsätta att utvecklas i samma riktning som tidigare med kassaflöde och norra Sverige i fokus!

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08:00 CET

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.