NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 
•    Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
•    Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
•    Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande 1,97 kr per stamaktie (1,69).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 mkr (105) motsvarande 1,41 kr per stamaktie (1,73).
•    Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 310 mkr (-118) varav 234 mkr (156) avsåg förvärv av fastigheter.

Justerat utdelningsförslag
•    Styrelsen föreslår att utdelningen per stamaktie justeras till 1,70 kr att utbetalas vid ett tillfälle, att jämföras med tidigare förslaget om 3,40 kr med två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kr. Avstämningsdag för utdelningen föreslås till den 16 juni.
•    Justeringen av förslaget orsakas av osäkerheten som covid-19 medfört. Styrelsen kan komma att föreslå en extra bolagsstämma till hösten att dela ut ytterligare 1,70 kr per stamaktie.
•    Förslaget avseende utdelning på utgivna preferensaktier är oförändrat om 2 kr per aktie.

Vd Andreas Wahlén kommenterar
Att sammanfatta årets första kvartal i ord är utmanande. Vi genomgår den största krisen sedan andra världskriget och vi vet inte hur länge den kommer att pågå eller hur djup den kommer att bli. Detta faktum gör det omöjligt att kvantifiera dess konsekvenser. Ser vi till första kvartalet så har covid-19-pandemin inte påverkat NP3 nämnvärt, men ser vi till de följande kvartalen är en påverkan oundviklig. Humanitärt bland våra nära och ekonomiskt. 

Trots allt som händer i vår värld idag ser jag en framtid, där jag hoppas på större ödmjukhet och mer omtanke om varandra. Jag tror liksom många andra att vissa trender har påskyndats av pandemin. Vi kommer nog resa mindre, se en större produktion i närområden och en ökad digitalisering, som några exempel. Förändringar som jag tror är av godo för NP3.

Kvartalet 
Vi började året med en ambition att utöka vårt fastighetsbestånd genom förvärv och projekt drivet av hyresgästanpassningar och nybyggnationer. Vi kom en bit in i mars, en bit in i vår tillväxt då covid-19 slog till i Europa och Sverige. I denna tid valde vi att revidera våra planer för att på bästa sätt kunna möta kommande svängningar. Vi valde att säkerställa likviditet dels genom nya lånelöften, dels genom att minska våra investeringar i förvärv, för att kunna genomföra satsningar i våra befintliga fastigheter och för våra befintliga kunder. Efter krisens ankomst har NP3 genomfört förvärv där befintliga kunder varit hyresgäster eller där vi sett större mervärde än bara en bra avkastning på fastighetsnivå. Efter periodens utgång har vi förvärvat två fastigheter. En i Östersund med en befintlig kund som hyresgäst där vi ser ett värde i fortsatt gemensam expansion, samt en fastighet i Skellefteå där vi sedan tidigare äger de direkt anslutande fastigheterna. 

Sedan covid-19-krisens ankomst har vi även påbörjat projekt om 27 miljoner kronor som syftar till att öka uthyrningsgraden och ge en god avkastning på investerat kapital. Totalt har vi under första kvartalet investerat drygt 300 miljoner kronor i projekt och förvärv. Fastighetsbeståndet har vuxit i värde med 13 procent till drygt 11,7 miljarder kronor sedan samma period i fjol. Förvaltningsresultatet uppgår till 120 miljoner kronor och motsvarar en tillväxt på 16 procent. Förvaltningsresultat för kvartalet påverkas av en mer konservativ syn på kundfordringar, givet dagens marknadsläge, med en reservering på 3 miljoner kronor. 

I spåren av covid-19-pandemin har styrelsen valt att föreslå en justerad utdelning på stamaktierna till årsstämman. Det ursprungliga förslaget innebar en utdelning om 3,40 kronor fördelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor. Det justerade förslaget innebär att vid ett tillfälle, med förslag till avstämningsdag den 16 juni, dela ut 1,70 kronor. Ambitionen är att till hösten, när visibiliteten och de långsiktiga effekterna av covid-19 kan förväntas vara tydligare och lättare att bedöma, kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en ytterligare utdelning om resterande 1,70 kronor. Det justerade förslaget från styrelsen är en försiktighetsåtgärd som vidtas för att, i denna turbulenta tid, på bästa sätt kunna tillvarata våra aktieägares intressen. Förslaget till utdelning på preferensaktierna är oförändrat.

Framtiden
Inför framtiden är osäkerheten stor. Vi kan konstatera att det justerade hyresvärdet som förföll till betalning per sista mars har influtit till 97 procent. Vi har i förhandlingar med ett fåtal hyresgäster dock gjort eftergiften att tillåta månadsvis betalning av hyran för det andra kvartalet samt att tillåta månadsbetalning i efterskott. Vi har accepterat rabatter på totalt 4 miljoner kronor varav vi estimerar med 1,5 miljon kronor i ersättning från det statliga stödpaketet. Av maj månads justerade hyresvärde har inbetalningar per förfallodagen skett i samma nivå som vid tidigare månadsförfall. Med flertalet av de kunder som inte betalat pågår affärsmässiga förhandlingar. NP3 kommer försöka hjälpa så många som möjligt men det bygger på en långsiktig affärsmässighet tillsammans med våra kunder. 

Avslutningsvis
NP3 hade tillgänglig likviditet och kreditfaciliteteter som vid periodens utgång uppgick till 435 miljoner kronor. Under kvarvarande delen av året har NP3 138 miljoner kronor att refinansiera i bank. Tillgång till likviditet är viktigt för uthyrningsarbetet som trots dessa tider fortgår. Att kunna genomföra hyresgästanpassningar för att optimera lokaler är mer viktigt än någonsin. Under första kvartalet uppgick nettouthyrningen till 5 miljoner kronor varav nästan 4 miljoner kronor avser mars. Inte stora tal – men viktiga, då vi vet att antalet konkurser kommer att öka och då jag förväntar mig en sjunkande efterfrågan på lokaler i närtid. Men som jag brukar påpeka kan vi även under dessa förutsättningar erbjuda lokaler till ett pris som kraftigt understiger nyproduktion, då snittvärdet för vårt fastighetsbestånd uppgår till 8 500 kronor per kvadratmeter. 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till NP3s alla medarbetare som i den utmanande situationen vi befinner oss i fortsatt genererar en god kvalitet på sitt arbete. Det har bland annat lett till nämnda positiva nettouthyrning och till att den påverkan som covid-19 haft på NP3 hittills varit begränsad.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 381 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 368 fastigheter främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars uppgick till 11 730 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00 CET.