NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – september 2016

Januari-september 2016
  • Intäkterna ökade med 27 procent till 375 MSEK (294) främst till följd av förvärvade fastigheters bidrag
  • Driftöverskottet ökade med 24 procent till 273 MSEK (220)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 129 MSEK (52)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 257 MSEK (148) vilket motsvarar 5,09 SEK/aktie (3,03)
Tredje kvartalet 2016
  • Intäkter: 135 MSEK (106)
  • Driftöverskott: 104 MSEK (85)
  • Värdeförändringar på fastigheter: 60 MSEK (25)
  • Resultat efter skatt: 104 MSEK (66) vilket motsvarar 2,06 SEK/aktie (1,32)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Inför året kommunicerade vi att årets tillväxtmål var att växa med 1 miljard. Under årets första nio månader har vi förvärvat och tillträtt fastigheter för nära det årsmålet. Lägger vi även till den affär som vi genomförde i början på oktober med Sagax är målet passerat.

I förvärvet från Sagax och i två andra affärer under året har vi helt eller delvis betalat med egna nyemitterade aktier. Trots att detta innebär en viss utspädning är det min övertygelse att dessa affärer skapar aktieägarvärde och gynnar NP3 i längden. Bolagets tillväxt gynnas även av att uthyrningsverksamheten fortsatt varit framgångsrik under kvartalet och det är tillfredsställande att se hur vakansgraden stadigt minskar. Efterfrågan på våra orter är god och våra affärsansvariga behöver inte forcera fram uthyrningar, det ska vara rätt pris till rätt hyresgäst.

Sett till vårt resultat för tredje kvartalet och för niomånadersperioden anser jag att vi mer än väl lyckas med att hitta rätt affärer som över tid kommer bidra till att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning. Vårt driftöverskott har ökat med 15 procent på kvartalet och med 24 procent på niomånadersperioden jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet uppgår till 68,5 miljoner kronor för kvartalet och 177,5 miljoner för perioden, ungefär samma ökningstakt som driftöverskottet vilket gör att resultatet per aktie ökar trots våra emissioner. Hittills under året visar vår intjäningsförmåga en ökning med 23 procent i förvaltningsresultatet per aktie.

I norra Sverige är det främst hög och stabil direktavkastning som bidrar till hög totalavkastning. I storstäderna är det i högre grad positiv värdeförändring som bidrar till totalavkastningen. Därför är det tillfredsställande att äntligen se att värdeförändringar börjat få genomslag även på våra marknader. Jag tycker att vår marknad i norra Sverige hittills inte fått det genomslag som den förtjänar. Under kvartalet är det 60 miljoner kronor och för perioden 129 miljoner vilket motsvarar drygt två procent på fastighetsportföljens värde. Fortfarande inte jättestora förändringar men icke desto mindre positivt. Därtill är min känsla att våra fastigheter ligger sent i värderingscykeln och att det rimligtvis borde finnas mer att hämta.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 september 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 761 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 190 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se