NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2017

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375).
  • Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 86 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med nio procent från det senaste kvartalet 2017. Förvaltningsresultat för perioden uppgår till 236 miljoner kronor motsvarande en tillväxt om 33 procent från föregående år.

Tillväxten i fastighetsvärde, ej medräknat värdeförändringar, uppgår för perioden till 1 049 miljoner kronor och därtill har vi under kvartal fyra tillträtt ytterligare fastigheter om cirka 280 miljoner. Förvärven och antalet tillträden i kvartalet är något lägre än normalt främst beroende på att tillträdena skett i direkt anslutning till kvartalet. Vi ser fortsatt en marknad med möjligheter för tillväxt. Vi har dock avyttrat några mindre fastigheter under kvartalet. Då vi primärt inte är säljare kan vi utmana marknaden och därav gör vi en stor procentuell vinst i dessa avyttringar.

Vi har ett ökat vakansvärde främst beroende på förvärvade fastigheters vakans men även av periodens in- och avflyttningar, inkluderat konkurser. Nettouthyrningen är positiv för perioden och uppgår till 23 miljoner kronor. Det är en bra efterfrågan i samtliga delmarknader, främst inom segmentet lätt industri och handel inriktat mot business-to-business.

Kvartalets överskottsgrad uppgår till 74 procent, en befarad kundförlust och en större skada påverkar nivån som annars hade varit i paritet med fjolårets överskottsgrad. Vår intjäningsförmåga ligger i linje med föregående kvartal då vi enkom haft två mindre tillträden under kvartalet. Vår intjäning per aktie uppgår nu till 6,12 kronor vilket är en ökning med drygt nio procent mot ingången av året. Intjäningsförmågan är nerjusterad med fem miljoner kronor vilket är den beräknade effekten på intjäningen till följd av en uppgörelse med en större hyresgäst.

Norra Sverige, som i huvudsak är NP3s marknad, har sina särdrag och utmaningar likt alla andra lokala marknader och regioner. I fallet norra Sverige är det, enligt mig, om möjligt än viktigare än i storstadsmarknader med lokal närvaro och att själv vara insatt i marknaden. Dels beroende på att uthyrningskonsulter inte existerar, dels beroende på att affärer görs lokalt, den gängse uppfattningen är att handelsuppgörelser vill man göra med folk som bor och verkar på orten. NP3 är närvarande i alla våra regionorter och det är vår största fördel. Vi har de lokala nätverken i organisationen men även bland våra engagerande aktieägare och intressenter. Det gör att vi med fog kan hävda att mycket av den vakans som finns verkligen är potential. Vår lokala närvaro för även med sig att vi kan förvärva singelfastigheter som sällan når utanför den lokala orten. Det är dessa fastigheter som i mångt och mycket bygger vad NP3 är i dag. Fastigheter vi kan köpa till högre direktavkastning, med starka hyresgäster och långa avtal. Dessa fastigheter skapar kassaflöde och avkastning, det vi värnar om!

I Gävle har vi påbörjat ett koncept med mindre ”hantverkarlängor”, prisvärda, effektiva lokaler i mindre format. Vi bygger dessa på befintliga fastigheter och realiserar därmed den dolda potentialen. Intresset för dessa små lokaler har varit stort och innan vi ens har hunnit lämna in bygglov har dessa hyrts ut till goda avkastningsnivåer. Den glädjande konsekvensen är att våra närliggande fastigheter nu ses som mer attraktiva för både hyresgäster och värderare. Framgången i Gävle gör att vi troligen kommer att genomföra konceptet i fler städer.

Avslutningsvis vill jag understryka att vi har ett fortsatt fokus på uthyrningsverksamheten. Fjärde kvartalet har inletts med flertalet uthyrningar i framför allt Östersund och Sundsvall. Ledtiderna för uthyrning är ofta långa men nettouthyrningen visar att efterfrågan är god vilket är det primära.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 klockan 08:00 CET. 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 september 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 897 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 222 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 7,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se