NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2018

Januari-september
  • Intäkterna ökade med 20 procent till 595 mkr (497).
  • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 413 mkr (353).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 262 mkr (236), motsvarade 4,51 kr/stamaktie (4,35).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 110 mkr (173).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 309 mkr (332) vilket motsvarar 5,32 kr/stamaktie (6,12).
Vd Andreas Nelvig kommenterar:
Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent i kvartalet jämfört med i fjol. Ökningen medför att förvaltningsresultatet för första gången uppgick till drygt 100 miljoner kronor för ett kvartal.
 
Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under 2018 vilket medfört ett ökat antal hyresgäster och fastigheter i fler orter. Min bedömning är att detta är till gagn för våra investerare och finansiärer och att vi har minskat både den operativa och finansiella risken i bolaget. Tillväxten har kunnat ske med en fortsatt bibehållen belåningsgrad kring 61 procent och en skuldkvot på cirka 10 gånger. En bidragande del i tillväxten är våra lokala organisationer som möjliggör att vi kan tillvarata affärsmöjligheter som annars skulle gå oss förbi om vi inte var närvarande på orten. Vi har lyckats behålla den genomsnittliga hyresavtalstiden på 4,1 år från ingången av året även om de förvärvade fastigheterna under året haft en lägre durationstid. Efter periodens utgång har ytterligare tillträden skett om cirka 1,3 miljarder. Finansiering sker bland annat med en företrädesemission på cirka 300 miljoner kronor av preferensaktier för att fortsatt bibehålla vår nivå på belåningsgrad och skuldkvot.
 
Fastighetsvärdet summerar till 8 972 miljoner och med tillträden under Q4 uppgår fastighetsvärdet till drygt 10 miljarder. Fastigheternas snittvärde per kvadratmeter har minskat under året till 7 926 kronor per kvadratmeter med anledning av ett lägre kvadratmetervärde i förvärvade fastigheter. Som exempel låg kvadratmetervärdet på de 15 förvärvade fastigheterna under Q3 på 4 458 kronor.
 
Fastigheter som inte ligger i norra Sverige uppgår till ett värde om cirka 800 miljoner, d.v.s 8 procent av våra totala tillgångar. Dessa fastigheter har längre duration och har i stor utsträckning triple-net avtal. Denna typ av hyresavtal innebär att hyresgästerna tar ett stort ansvar för den löpande skötseln och kostnaderna för densamma. Fastigheterna utanför norra Sverige bidrar till en god intjäning i dag och kan framgent leda till goda affärsmöjligheter.
 

Under kvartalet tillträddes 14 fastigheter i Gävle då ett byte med Diös skedde per 1 september. Vi får genom förvärvet ett ökat driftöverskott och en större portfölj av industri-, lager- och logistikfastigheter vilket är NP3s huvudsakliga nisch. Förvärvet i Gävle innebär att vakansgraden i Gävle ökar, detta är ett medvetet val då vi ser en god potential i Gävlemarknaden. Efterfrågan på kommersiella lokaler är fortsatt god i samtliga marknader. Nettouthyrning för perioden uppgår till 13 miljoner kronor och för kvartalet är den upp med 1 miljon. Även Dalarna som haft en något svagare efterfrågan uppvisar nu positiv nettouthyrning. Trots förvärv med stora vakanser håller vi vår uthyrningsgrad på stabila 92 procent för hela beståndet.  Vår positiva uthyrning ger också positiva förändringar i våra fastighetsvärderingar. För kvartalet uppgår värdeförändringarna till 33 miljoner kronor varav 2 miljoner är realiserade. Primärt beror värdeförändringen på slutförda projekt samt omvärderingar av förvärvade fastigheter. 

Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer investera mer i vårt befintliga fastighetsbestånd. Detta beroende på ett ökat antal förvärv med högre vakans samt med den efterfrågan som vi ser i hyresmarknaden. Nästan alla uthyrningar kräver någon form av investering, jag ser det därför som positivt om vi kan öka investeringstakten. Det ger avkastning på våra investerade pengar samt att det tar fram de värden som finns i vår vakans.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, email: andreas@np3fastigheter.se 
 
Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 132 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 284 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 9 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.