NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 100 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 100 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 350 mkr emitterades i april 2017.
 
Obligationerna emitterades till kurs 100,25%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 440 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021.
 
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.
 
SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen.
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 17:15 CET.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798
 
Linda Ekman, Ekonomichef
E-mail: linda@np3fastigheter.se
Telefon: +46 60 777 03 10 
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 mars 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 827 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 206 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till över 6,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se
 
Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ) eller någon annan.