NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 125 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap – har emitterat icke säkerställda obligationer om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor
(ISIN: SE0007491253), varav obligationer om 300 miljoner kronor emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till en kurs om 102,170 procent av nominellt belopp. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 oktober 2018.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat arrangör och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen.

Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 klockan 16:15.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter
Telefon: 070 313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se