NP3 Fastigheter emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en löptid om tre år och en månad.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %) och har slutligt förfall i oktober 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. NP3 Fastigheter kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat både finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit juridisk rådgivare till NP3 Fastigheter.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2015, kl. 10.00.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 580 000 kvm fördelat på 150 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se