NP3 Fastigheter emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 800 miljoner kronor med ISIN SE0014956686. Bolaget har, som tidigare offentliggjorts, den 23 september 2020 emitterat 500 miljoner kronor under ramverket. Obligationerna emitteras på kurs 100,5% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR (3  månader) med tillägg av 3,68 procentenheter till första inlösendag. NP3 kommer att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och bookrunners i samband med emissionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Arrangörer och bookrunners:
Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, +45 30 51 59 41 dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, syndicate@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta Bolaget:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 436 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 388 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2020 uppgick till 12 582 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.