NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3 Fastigheter”) emitterade den 10 september 2015 icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor med ISIN SE0007491253 (”2015/2018 Obligationer”). NP3 Fastigheter meddelar härmed oåterkalleligen att man, med hänvisning till klausul 10.3 i villkoren för 2015/2018 Obligationerna (”Villkoren”), kommer att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.
 
I enlighet med Villkoren skickar NP3 Fastigheter idag underrättelser till obligationsinnehavarna att NP3 Fastigheter förtidsinlöser samtliga utestående 2015/2018 Obligationer. Varje 2015/2018 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen men obetald ränta, beräknat i enlighet med vad som stipuleras i Villkoren.
 
Betalning sker till alla som den 10 juli 2018 är registrerade i skuldboken som ”Holder” i enlighet med Villkoren. Inlösendagen är bestämd till den 17 juli 2018. I samband med återbetalningen kommer 2015/2018 Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.
 
Detta påkallande av förtida inlösen är oåterkalleligt och styrs av svensk rätt.
 
För mer information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
Telefon: +46 70 31 31 798
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.