NP3 Fastigheter ingår avsiktsförklaring om joint venture

NP3 Fastigheter har idag tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax (”Sagax”) om bildande av ett joint venture. Sagax har erbjudit NP3 att förvärva 50 % av aktierna i ett idag, av Sagax, förvärvat fastighetsägande bolag. Det fastighetsägande bolaget äger direkt och genom bolag 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor.

Sagax har förvärvat fastigheterna av Stark Group som kommer hyra samtliga lokaler genom sitt dotterbolag Beijer Byggmaterial AB. Stark Group är en av norra Europas ledande bygghandelskoncerner med en omsättning överstigande 43 miljarder kronor och 10 000 medarbetare.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 85 miljoner kronor. Hyresavtalens löptid uppgår till 3–15 år med en genomsnittlig löptid om 7 år. Hyresgästen har ensidig rätt att förlänga den initiala hyrestiden med ytterligare 15 år.
Fastigheterna omfattar 560 000 kvadratmeter mark. Den uthyrningsbara arean uppgår till 203 000 kvadratmeter varav 64 % utgörs av lagerlokaler, 27 % av byggvaruhandel och 9 % av kontorslokaler.

Syftet med joint venture-strukturen är bland annat att kunna erbjuda hyresgästen lokal service. Drygt 40 % av fastighetsvärdet överlappar med orter där NP3 idag redan är etablerade.

Eftersom Sagax äger mer än 20 % av rösterna i NP3 och med hänsyn till transaktionens storlek, kommer transaktionen att utgöra en väsentlig transaktion med en närstående. Transaktionen förutsätter därför att en bolagsstämma i NP3 godkänner transaktionen med en majoritet av mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna utan beaktande av de aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av Sagax. NP3 avser att i början av oktober utfärda kallelse till en extra bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14:30 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 372 fastigheter främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgick till 11 845 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.