NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 3 september 2015 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2018 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %).

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 14 oktober 2015. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.np3fastigheter.se, och på Finansinspektionens webbplats www.fi.se

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2015, kl. 15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 580 000 kvm fördelat på drygt 150  fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se