NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 7 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,50 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 8 maj 2017. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets (www.np3fastigheter.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon +46 70 31 31 798 

Linda Ekman, Ekonomichef,
E-mail: linda@np3fastigheter.se
Telefon +46 60 777 03 10 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 mars 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 827 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 206 fastiheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 6,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se 

Denna Information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 13:45 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ) eller någon annan.