NP3 Fastigheters årsredovisning för 2015 har offentliggjorts

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2015 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vecka 17 sändas till de aktieägare och intressenter som anmäler sig på info@np3fastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Detta är information som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 klockan 16:00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se