NP3 Fastigheters valberedning för årsstämman 2015

NP3s Valberedning skall enligt beslut på bolagsstämman den 16 september 2014 bestå av tre ledamöter som representerar bolagets aktieägare samt styrelsens ordförande.

De största aktieägarna har erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden till dess en ny valberedning har utsetts. De tre största ägarna, Poularde AB, Östersjöstiftelsen och Polarrenen AB, har nu nominerat ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2015.

Poularde AB har utsett Håkan Andersson, VD Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag, till sin ledamot i valberedningen.
Östersjöstiftelsen har utsett Henrik Bonde, Placeringsdirektör på Östersjöstiftelsen, till sin ledamot i valberedningen.
Polarrenen AB har utsett Margareta Jonsson, styrelseordförande på Polarrenen AB, till sin ledamot i valberedningen.
Vidare är Rickard Backlund, styrelsens ordförande, ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöternas enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som antagits och, såvitt tillämpligt, i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast den 2 mars 2015.

För mer information:

Andreas Nelvig, VD
NP3 Fastigheter
Tfn 070-31 31 798
andreas@np3fastigheter.se

Rickard Backlund, Styrelseordförande
NP3 Fastigheter
Tfn 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Kiruna, Gällivare, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.