NP3 förvärvar fastigheter av Sagax och betalar med egna aktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har förvärvat tre stycken fastigheter från AB Sagax (publ) för 163,5 miljoner kronor. NP3 finansierar förvärvet genom en riktad nyemission där Bolaget emitterar 3 341 622 aktier vilka tillfaller Sagax som betalning för fastigheterna. Detta gör Sagax till fjärde största ägaren i NP3 med en ägarandel om 6,15 %.

Fastigheterna, två i Borlänge och en i Gävle, omfattar 21 960 kvadratmeter uthyrbar yta och är fullt uthyrda och obelånade. Det aggregerade årliga hyresvärdet ligger på 13 MSEK och hyresdurationen ligger på 4,8 år. De två största hyresgästerna är Dagab Inköp & Logistik AB som står för 60 % av hyresvärdet samt Bring Cargo Inrikes AB som står för 18 %. Ekonomiskt tillträde sker den 15 oktober 2016. Att fastigheterna är obelånade medför att NP3 kan ta upp nya krediter på dem vilket skapar ytterligare förvärvskapacitet.

Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att få in en ny kapitalstark aktieägare som inte konkurrerar på den geografiska marknaden men som har god erfarenhet och kompetens inom likartade fastighetsslag. Styrelsen i NP3 ser det som fördelaktigt att Sagax blir ägare i Bolaget och bedömer att deras ägande kommer att bidra positivt till Bolagets utveckling. Vidare är motivet till den riktade nyemissionen att till en begränsad kostnad och på kort tid kunna genomföra den ovan nämnda värdeskapande investeringen och därmed främja NP3s möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 7 oktober 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2016. Emissionen förväntas slutföras under oktober 2016.

– För NP3 är denna affär ett kvitto på att vi jobbat långsiktigt och rätt. Att Sagax nu blir en av NP3s största ägare kommer ge positiva effekter för NP3s befintliga ägare och för vår utveckling, säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter.

Teckningskurs
Styrelsen har fastställt teckningskursen till 48,92 kronor. Kursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio (10) handelsdagar från och med den 23 september 2016 till och med den 6 oktober 2016. Genom att teckningskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för den angivna perioden säkerställs teckningskursens marknadsmässighet.

Aktien
Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 3 341 622 aktier från 50 997 324 aktier till totalt 54 338 946 aktier och aktiekapitalet ökar med 11 695 677 SEK från 178 490 634 SEK till totalt 190 186 311 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 6,6 procent.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, VD NP3, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7  oktober 2016, kl. 15.30.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 juni 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 717 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 175 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 5,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se