NP3 genomför en riktad nyemission om 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom 90 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier till ett pris om 29 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom 89 900 000 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande lett av Swedbank AB (publ) och motsvarar en rabatt om 5,0 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 8 juni 2020. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av Swedbank AB (publ) till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 11 juni 2020 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, dvs. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Swedbank AB (publ) att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 11 juni 2020.

Syftet med Nyemissionen är att anpassa Bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme för att skyndsamt kunna ta tillvara på förvärvsmöjligheter och därigenom skapa aktieägarvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 79 188 946 aktier till 82 288 946 aktier fördelat på 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 277 161 311 kronor till 288 011 311 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 3,8 procent och 0,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier och kommer att omfattas av det förslag till vinstutdelning som behandlas på NP3s årsstämma den 15 juni 2020. Med anledning härav kommer ett justerat förslag till vinstutdelning att publiceras på bolagets webbplats, www.np3fastigheter.se.

I samband med Nyemissionen anlitades Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux som Sole Global Coordinator och Bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör

e-post: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 22.30 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 381 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 368 fastigheter främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars uppgick till 11 730 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ), Swedbank AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. NP3 Fastigheter AB (publ) har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.