NP3 genomför riktad nyemission om 10 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 246 974 aktier till ett pris av 40,49 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 9 999 977 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där de nyemitterade aktierna fördelas lika med 123 487 aktier vardera till de båda säljarna Actice Nordic AB och Klubbhusudden AB.

Det ena förvärvet är fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26, en hotellfastighet i Dalarna med hotell Dalecarlia AB som enda hyresgästen (se pressmeddelande 1 april 2016). Det andra förvärvet är fastigheten Lantmätaren 3 & 4 i Borlänge som Borlänge kommun hyr fullt ut och är ett tidigare hotell som är omgjort till  boende för nyanlända (se pressmeddelande 5 april 2016).

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 30 maj 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2016. Emissionen förväntas slutföras under juni månad 2016.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker NP3s rörelsekapital och möjliggör värdeskapande investeringar. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och på kort tid anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja NP3s möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskurs
Teckningskursen har bestämts av styrelsen och baseras på den volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio (10) handelsdagar från och med den 16 maj 2016 till och med den 27 maj 2016. Genom att teckningskursen baseras på den volymviktade kursen för den angivna perioden säkerställs teckningskursens marknadsmässighet.

Aktien
Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 246 974 aktier från 50 351 467 aktier till totalt 50 598 441 aktier, och aktiekapitalet ökar med 834 409 SEK från 176 260 134,50 SEK till totalt 177 094 543,50 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 0,5 procent.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016, kl. 11.00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se