NP3 genomför riktad nyemission om 20 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande genomfört en riktad nyemission om 398 883 aktier till ett pris av 50,14 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 20 miljoner kronor.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran som Maralago Industri AB har på Bolaget. Aktierna är en delbetalning av det portföljförvärv NP3 gjorde i Falun (se pressmeddelande 2016 06 28) där den teckningsberättigade var säljare. De förvärvade fastigheterna tillträds den 30 september 2016. Emissionen kommer att slutföras under oktober 2016.

Motivet till den riktade nyemissionen var att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra NP3 kapital med avsikt att stärka likviditeten för att kunna genomföra den ovan nämnda värdeskapande investeringen. Syftet med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och på kort tid anskaffa kapital för tillväxt, och därmed främja NP3s möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Teckningskurs
Teckningskursen har bestämts av styrelsen och baseras på den volymviktade snittkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio (10) handelsdagar från och med den 16 september 2016 till och med den 29 september 2016. Genom att teckningskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för den angivna perioden säkerställs teckningskursens marknadsmässighet.

Aktien
Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 398 883 aktier från 50 598 441 aktier till totalt 50 997 324 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 396 090,50 SEK från 177 094 543,50 SEK till totalt 178 490 634 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 0,8 procent.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2016, kl. 15.00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till 717 000 kvm fördelat på 175 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 5,3 miljarder kronor (siffror från Q2). NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se