NP3 genomför riktad nyemission om 67,6 miljoner kronor till AP4

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 1 900 000 aktier till Fjärde AP-fonden till ett pris av 35,60 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 67 640 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 1 juli 2015 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2015. Emissionen förväntas slutföras omkring den 5 augusti 2015. 

Likviden från den riktade nyemissionen stärker NP3s rörelsekapital och möjliggör värdeskapande investeringar. NP3s affärsmodell innebär stora likviditetsflöden i samband med förvärv av fastigheter, vid tidpunkter som är svåra att förutsäga. Att kunna genomföra förvärv och försäljningar när det bedöms vara optimalt är strategiskt viktigt för NP3. Därför finns det ett behov av att ha flexibel tillgång till kapital för att finansiera förvärv när möjligheter uppstår. Under det andra kvartalet 2015 har NP3 identifierat ett ökat antal intressanta förvärvsmöjligheter av fastigheter. Den riktade emissionen till Fjärde AP-fonden syftar således till att säkerställa att god beredskap och handlingsfrihet finns för att bibehålla Bolagets expansionsstrategi. 

Syftena med beslutet om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att tillvarata möjligheten att på attraktiva villkor, till en begränsad kostnad och på kort tid anskaffa kapital för de ovan beskrivna syftena, och därmed främja NP3s möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare. 

Ett ytterligare skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag. Styrelsen ser det som positivt att Fjärde AP-fonden blir en större ägare i Bolaget. Fjärde AP-fonden representerar ett engagerat och långsiktigt institutionellt ägande som styrelsen bedömer kommer att bidra positivt till Bolagets utveckling. 

Teckningskurs
Teckningskursen har bestämts av styrelsen och baseras på den volymviktade genomsnittsaktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq OMX Stockholm under de närmast föregående tio (10) handelsdagarna från och med den 16 juni 2015 till och med den 30 juni 2015. Genom att teckningskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för den angivna perioden säkerställs teckningskursens marknadsmässighet. 

Aktien
Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 1 900 000 aktier från 48 451 467 aktier till totalt 50 351 467 aktier, och aktiekapitalet ökar med 6 650 000 SEK från 169 580 134,5 SEK till totalt 176 230 134,5 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 3,8 procent. 

Rådgivare
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt NP3 Fastigheter AB. 

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2015, kl. 07.00. 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 556 000 kvm fördelat på 146 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se