NP3 köper handelsfastighet i Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat en fastighet i Lillänge handelsområde i Östersund  till ett nettopris om 136,5 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om nära 7 800 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 10,4 miljoner kronor och den genomsnittliga hyresdurationen är 8,4 år. 

Den största hyresgästen är Coop Nord som står för 74 procent av hyresvärdet, Kappahl står för 16 procent och Dressman står för 5 procent. I samband med tillträdet skriver Coop ett nytt tioårigt hyresavtal. Fastigheten tillträds den 1 juli 2016 och säljare är Coop Nord. 

Den förvärvade fastigheten, Ångvälten 7, ligger i Lillänge handelsområde som är ett av norra Sveriges starkaste externhandelsområden. NP3 äger sedan tidigare den angränsande fastigheten Ångvälten 5 om drygt 12 000 kvadratmeter med bl a Elgiganten, Rusta och Apoteket som hyresgäster. Fastighetsbeståndet i Östersund inkluderar även fastigheter i Odenskog och Stadsdel Norr. Affärsområde Östersund står för 54 msek  motsvarande 11 procent av NP3s totala hyresvärde (31/3). Detta förvärv medför att hyresvärdet i affärsområdet ökar med närmare 20 procent. NP3 har för avsikt att växa ytterligare i Östersund.

– Då vi sedan tidigare redan är en stor fastighetsägare i Lillänge för detta förvärv med sig att vi kan optimera driften och utveckla skalfördelar i förvaltningen. Lillänge handelsområde har vuxit starkt de senaste åren och områdets attraktionskraft framgår av den goda uthyrningsgraden och de stabila hyresnivåerna, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

 – NP3 kommer genom förvärvet att få en samlad fastighetsägaroll vilket stärker handelsutvecklingen för Lillänge, säger Lars Carlstedt, Fastighetschef Coop Nord 

Om Östersund
Under 2015 ökade befolkningen i Östersund för fjärde året i rad. Befolkningsökningen i kommunen består dels av ett positivt flyttnetto, dels av ett positivt födelsenetto. Svenskt Näringslivs rapport över företagsamheten i Sveriges län och kommuner visar att den jämtländska företagsamheten är klart högre än genomsnittet för Sverige och endast två andra län uppvisar en starkare företagsamhet. Förvärvsfrekvensen är högre och arbetslösheten är lägre i Östersund än i riket som helhet. I en analys från Nordea hävdas det att Jämtland har den mest effektiva matchningen mellan arbetssökande och vakanser i hela landet. Dessa siffror pekar på en stark köpkraft i Östersund vilket gynnar ägandet av handelsfastigheter.* 

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016, kl. 16.55.

 För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Lars Carlstedt, Fastighetschef Coop Nord, telefon 070 261 46 29, lars.carlstedt@coopnord.se

 

*Siffror från SCB, Östersunds kommuns årsredovisning, Nordea: Regionala Utsikter oktober 2015, Svenskt Näringsliv: Företagsamheten 2016. 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 650 000 kvm fördelat på cirka 170 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se