NP3 köper i Karlstad, Umeå och Skellefteå – säljer i Härnösand

NP3 Fastigheter har investerat i tre fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 225 miljoner kronor, aggregerade hyresvärdet uppgår till 20,1 mkr. Därutöver har en obebyggd fastighet förvärvats i Sundsvall. Fyra fastigheter har avyttrats.

En nyproducerad fastighet i Karlstad har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 100 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd och inrymmer industri- och byggvaruhandel. Den uthyrningsbara arean uppgår till 8 627 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 7,1 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till drygt nio år. Fastigheten har en tomtarea om 20 161 kvadratmeter. Ekonomiskt tillträde skedde 1 oktober 2019.

NP3 har avyttrat tre fastigheter i Härnösand och en i Sundsvall med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 210 miljoner kronor. De fyra avyttrade fastigheterna, med lokaler för främst kontor, har en uthyrningsbar area om 21 600 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 23,9 miljoner kronor och uthyrningsgraden är 87 procent. Ekonomiskt frånträde sker 1 december 2019. Försäljningen är i nivå med redovisat värde. Pangea Property Partners har varit rådgivare i denna affär.

Två industrifastigheter har förvärvats i Umeå och Skellefteå för ett underliggande fastighetsvärde om 125 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 14 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och en markareal om 39 200 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till sex år och uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Tillträdesdag 2 december 2019.

I Sundsvall har en obebyggd fastighet om 133 000 kvadratmeter förvärvats. Marken ligger i Birsta, ett av Sveriges största handelsområden, och har 45 000 kvadratmeter byggrätter. Tillträde sker 1 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 309 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 344 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2019 uppgick till 10 661 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bilaga