NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 maj 2018 att Bolaget har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 500 räntepunkter och har ett slutligt förfall i maj 2022. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta ska NP3 ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har NP3 upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och NP3 har ansökt om inregistrering av obligationslånet på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel beräknas bli omkring den 26 juni 2018.

Prospektet kan erhållas från NP3 och hålls tillgängligt på NP3s hemsida www.np3fastigheter.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798 

Informationen är sådan som NP3 ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018. kl. 16:15 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 mars 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 043 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 277 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se 

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ) eller någon annan. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.