NP3 offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att Bolaget hade emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor, med förfall i oktober 2024 och med ISIN SE0015961115 (de ”Gröna Obligationerna”).

NP3 har ansökt om att notera de Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. De Gröna Obligationerna förväntas tas upp till handel med första handelsdag den 30 juni 2021.

Med anledning av upptagande till handel av de Gröna Obligationerna har NP3 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och NP3:s webbplats (www.np3fastigheter.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör
e-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 10.30 CEST.

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.