NP3 ökar tillväxttakten – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

1 januari – 30 juni 2015

 • Intäkterna ökade till 188 MSEK (94)
 • Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)
 • Överskottsgraden uppgick till 72 % (79)
 • Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 27 MSEK (17)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 922 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång
 • Tillträden av 23 stycken fastigheter för 559 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (42) vilket motsvarar 1,70 SEK/aktie (2,03 efter utspädning) samt 1,70 SEK/aktie (5,55 före utspädning)

1 april – 30 juni 2015

 •  Intäkterna ökade till 99 MSEK (48)
 • Förvaltningsresultatet blev 50 MSEK (20)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 43 MSEK (25)

NP3 ökar tillväxttakten – vd Andreas Nelvig kommenterar

Styrelsen har beslutat ett långsiktigt mål för NP3 om ett fastighetsvärde på åtta miljarder kronor under en 3-5 års period. Ett mål som innebär att vi skall växa med 100 procent utifrån dagens storlek. För att nå tillväxtmålet krävs
stor tillgång till kapital och vi har inlett en process där vi utvärderar olika finansieringslösningar och samarbetspartner för tillväxten. Vår riktade emission till Fjärde AP-fonden skall ses i ljuset av detta och som ett första steg i att nå det nya tillväxtmålet. Vi ser flertalet för NP3 intressanta högavkastande affärer vilket gör att vi med den riktade emissionen
kan öka vårt tillväxtmål för 2015 med 300 miljoner kronor till en tillväxt om 1 300 miljoner kronor.

Förvärv
Under kvartalet har vi förvärvat fastigheter för cirka 545 miljoner kronor och efter kvartalets utgång för ytterligare 65 miljoner kronor. Till detta skall vi lägga byggnationerna som nyligen färdigställts eller pågår och som uppgår till cirka 165 miljoner kronor. Det är en stark marknad med en ökad konkurrens kring förvärven men med vår lokala närvaro ser jag fortsatt goda möjligheter till rätt förvärv. I takt med att vårt fastighetsbestånd vuxit har vi stärkt upp organisationen vilket ger oss bra förutsättningar för den framtida förvaltningen.

Inför Q3
Jag ser en fortsatt spännande utveckling för bolaget. Marknadsklimatet är gynnsamt för NP3 och vi skall dra nytta av det. Vår stabila plattform som vi skapat med bra duration, stark avkastning, diversifierade hyresgäster och en rörelse som genererar ett stabilt och starkt kassaflöde gör att NP3
står väl rustat för fortsatt tillväxt.

Detta är information som NP3 fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015 klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 551 000 kvm fördelat på 142 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 3,9 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Delårsrapport Q2 2015