NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) meddelade den 17 september att bolaget avsåg att förtidsinlösa utestående obligationer med förfall 13 april 2021 och ISIN SE0009805054 (”Obligationerna”) i enlighet med punkt 10.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna. I samband med detta, meddelade Bolaget även att förtidsinlösen var villkorad av att emissionslikviden för Bolagets nya obligationsemission som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande från den 16 september 2020 (”Nya Obligationerna”) utbetalades. NP3 kan härmed meddela att detta villkor nu uppfyllts och att bolaget kommer gå vidare med full förtida inlösen av Obligationerna.

Såsom annonserades i bolagets pressmeddelande den 14 september kommer datumet för den förtida inlösen att vara den 14 oktober 2020 och inlösenbeloppet för varje Obligation kommer att uppgå till det tillämpliga inlösenbeloppet (dvs. 101,00 procent av nominellt belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 7 oktober 2020. 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt återköpet av Obligationerna. Roschier har varit legal rådgivare.

Arrangörer och bookrunners:

Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, +45 30 51 59 41 dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, syndicate@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta Bolaget:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: 
andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798 

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 09.00 CEST, genom ovanstående kontaktpersons försorg. Informationen är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 372 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2020 uppgick till 11,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.