NP3s nyemission om cirka 304 miljoner kronor övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Utfallet i NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier, för vilken teckningsperioden avslutades den 21 november 2018, visar att 10 743 086 preferensaktier, motsvarande 98,9 procent av nyemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 4 866 279 preferensaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket innebär att nyemissionen har tecknats till sammanlagt 144 procent. NP3 har således inte behövt utnyttja emissionsgarantin från AB Sagax genom dotterbolaget Satrap Kapitalförvaltning AB. Genom nyemissionen tillförs NP3 cirka 304 miljoner kronor före emissionskostnader.

De 124 703 preferensaktier som inte har tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats, till personer som har tecknat preferensaktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i nyemissionsbeslutet och i det prospekt som NP3 har offentliggjort i samband med nyemissionen. Besked om tilldelning avseende teckning utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de personer som erhållit tilldelning. Förvaltarregistrerade tecknare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 38 037 261,50 kronor till totalt 266 260 834 kronor och antalet aktier kommer att öka med 10 867 789 aktier till sammanlagt 76 074 524 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 21 735 578 preferensaktier, när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade preferensaktier (BTA) på Nasdaq Stockholm är den 3 december 2018. De nya preferensaktierna förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 7 december 2018.

Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 och Avanza är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon: 070-31 31 798, email: andreas@np3fastigheter.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 14:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 132 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 284 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2018 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NP3. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NP3 sker endast genom det prospekt som NP3 har offentliggjort i samband med nyemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar NP3s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.