Offentliggörande av förändring i det totala antalet aktier och röster i NP3

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) uppgår per den 30 december 2014 till 48 451 467 stycken. Som tidigare offentliggjorts är ökningen av antalet aktier och röster hänförlig till de nyemissioner som skedde i samband med erbjudandet om teckning av aktier i samband med börsnoteringen av NP3 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad den 4 december 2014 (samt en övertilldelningsoption i samband därmed). Ökningen uppgår till totalt 7 666 667 aktier (varav 6 666 667 aktier i grunderbjudandet och 1 000 000 aktier i övertilldelningsoptionen). Emissionerna registrerades vid Bolagsverket den 9 december 2014 respektive den 22 december 2014.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se.
Rickard Backlund, styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2014, kl. 07.00.


Om NP3
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2014 av 121 förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar area om 458 000 kvadrat meter och ett fastighetsvärde om 3,2 MDSEK. Marknadsområden är Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.