Uppdatering av NP3 Fastigheters verksamhet beaktat påverkan av covid-19

Covid-19 påverkar hela omvärlden både humanitärt och ekonomiskt. Pandemins omfattning och tidsutsträckning är idag okänd vilket innebär att det inte heller går att kvantifiera dess framtida påverkan på NP3s intjäning. På grund av den rådande osäkerheten avseende den framtida marknadsutvecklingen ger NP3 nedan en kortfattad uppdatering hur covid-19 har påverkat bolagets verksamhet och ställning per dagens datum.

NP3s hyresgäster påverkas, liksom samhället i stort, av covid-19. Av NP3s årshyresintäkter om 1 049 miljoner kronor förfaller 62 procent till betalning kvartalsvis i förskott och 38 procent månadsvis i förskott. NP3 har fört individuella samtal med hyresgäster. NP3 har accepterat att erhålla månadsvis betalning av 7 procent av kvartalshyrorna, motsvarande 4 procent av hyresvärdet, under det andra kvartalet 2020. Av de justerade hyresfordringar som förföll till betalning den 31 mars 2020 hade 91 procent erhållits sju arbetsdagar efter förfallodatum (90–92 procent hade erhållits vid samma tidpunkt de föregående fyra kvartalen).
NP3s likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter uppgick den 31 mars 2020 till 435 miljoner kronor. NP3 har inga väsentliga låneförfall före andra kvartalet 2021.

NP3s fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2020 till 1 381 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 368 fastigheter främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor.

NP3 prioriterar sina medarbetares hälsa och att begränsa risken för smittspridning. NP3s medarbetare arbetar till stor del hemifrån. Medarbetarna har tillgång till den IT-miljö som krävs för att upprätthålla bolagets verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798