Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2016

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 23 april 2015 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2016 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2015. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

 

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

– Poularde AB representeras av Håkan Andersson, VD Norrlandspojkarna, Fastighetsaktiebolag

– Länsförsäkringar Fondförvaltning representeras av Johannes Wingborg, ägarstyrningsansvarig, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

– Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden

– Rickard Backlund, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB

Valberedningen representerar tillsammans 35,26 procent av utestående aktier i NP3 per den 31 augusti 2015. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2016 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 4 december 2015 via NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall alternativt via e-post till agarservice@np3fastigheter.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2016 och på bolagets hemsida. Datum för ordinarie bolagsstämma offentliggörs den 3 november i Q3-rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Backlund, Styrelsens ordförande, telefon: 070 655 99 60, e-post: rickard@raebkonsult.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 580 000 kvm fördelat på nära 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se