Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2017

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. 

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2016 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats: 

– Poularde AB representeras av Håkan Andersson, VD Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag. 

– Länsförsäkringar Fondförvaltning representeras av Johannes Wingborg, ägarstyrningsansvarig, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. 

– Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden. 

– Rickard Backlund, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB. 

Valberedningen representerar tillsammans 36,8 procent av utestående aktier i NP3 per den 31 augusti 2016. 

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. 

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 december 2016 via NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall alternativt via e-post till agarservice@np3fastigheter.se. 

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2017 och på bolagets hemsida. Datum för ordinarie bolagsstämma offentliggörs den 27 oktober i Q3-rapporten. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Backlund, Styrelsens ordförande, telefon: 070 655 99 60, e-post: rickard@raebkonsult.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till 717 000 kvm fördelat på 175 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 5,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se