Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2018

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.
I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:
 
– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.
– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.
– Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning.
– Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.
 
De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans cirka 40,6 procent av utestående aktier i NP3 per 31 augusti 2017.
 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.
 
Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag så bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 2 januari 2018 via NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall alternativt via e-post till Johannes.Wingborg@lansforsakringar.se.
 
Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2018 och på bolagets hemsida. Datum för årsstämman är den 2 maj 2018.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nilsson, Styrelsens ordförande, telefon: 070 666 19 15, e-post: anders.nilsson@an-konsult.se
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 juni 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik,
kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 7,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se