Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2019

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. 

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2018 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats: 

– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB. 

– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax. 

– Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate, Fjärde AP-fonden. 

– Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.


De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans cirka 44 procent av utestående aktier i NP3 tillika cirka 48 procent av rösterna per 31 augusti 2018. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen,
Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 3 januari 2019. 

Årsstämman äger rum i Sundsvall den 2 maj 2019.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nilsson, Styrelsens ordförande, telefon: 070 666 19 15, e-post: anders.nilsson@an-konsult.se


NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.