Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

– Poularde AB har utsett Lars Göran Bäckvall, VD Poularde AB.

– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.

– Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning.

– Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans 53 procent av rösterna per 31 augusti 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen,
Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2021.

Årsstämman äger rum i Sundsvall den 4 maj 2021.

Anders Nilsson, Styrelsens ordförande, telefon: 070 666 19 15, e-post: anders.nilsson@an-konsult.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 372 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2020 uppgick till 11,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.