Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 300 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 344 fastigheter inom fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där handel står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2018 till cirka 10,5 miljarder kronor. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 24 procent av marknadsvärdet och 26 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är handel som står för 33 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står business-to-business-handel för 25 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 10 procent, konsumenthandel för 60 procent och dagligvaruhandel för 5 procent.

Per den 31 december hade NP3 drygt 1 600 hyresavtal (därutöver finns 57 stycken arrendeavtal) och den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,3 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 80 avtal med en återstående löptid om 4,6 år och de stod för 13,5 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.