Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 391 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik, och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sju affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 mars 2021 till drygt 13 miljarder kronor. Av de sju affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 24 procent av marknadsvärdet och 23 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 41 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 60 procent, business-to-business-handel för 27 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 7 procent  och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 31 mars 2021 hade NP3 cirka 1 850 hyresavtal. Den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,1 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 78 avtal med en återstående löptid om fem år och de stod för 13 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.