Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 30 september 2019 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 300 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 344 stycken fastigheter inom fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 30 september 2019 till drygt 10,6 miljarder kronor. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 26 procent av marknadsvärdet och 27 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 36 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står business-to-business-handel för 29 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 6 procent, konsumenthandel för 59 procent och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 30 september 2019 hade NP3 drygt 1 700 hyresavtal (därutöver finns 63 stycken arrendeavtal) och den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,2 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 82 avtal med en återstående löptid om 4,8 år och de stod för 14 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.