Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 406 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 382 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik, och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 30 september 2020 till drygt 12 miljarder kronor. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 24 procent av marknadsvärdet och 24 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 40 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 59 procent, business-to-business-handel för 28 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 7 procent  och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 30 september 2020 hade NP3 cirka 1 800 hyresavtal. Den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,2 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 84 avtal med en återstående löptid om 4,9 år och de stod för 13 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.