Finansiering

NP3 är finansierat med eget kapital och skulder, där huvuddelen av skulderna utgörs av räntebärande skulder till kreditinstitut. Kreditportföljen är fördelad på cirka 100 lån hos i huvudsak fyra olika kreditgivare. Det långsiktiga målet för belåningsgraden är 55-65 procent.

I syfte att säkerställa tillgång till kapital och för att hålla en stabil finansieringsverksamhet har bolaget en dedikerad finansansvarig med gedigen erfarenhet inom bankbelåning.

Finanspolicy
NP3:s finanspolicy syftar till klargöra styrning, riskbegränsning, ansvarsfördelning samt uppföljning och kontroll av finansförvaltningen. Nedan presenteras de definierade målen.

  • Kapitalbidningstiden ska lägst vara två år för låneportföljen.
  • Högst 40 procent av låneportföljen får förfalla inom ett år.
  • Upplåning ska ske från minst två affärsbanker.
  • En enskild kreditgivare ska stå för högst 60 procent av låneportföljen.

För att hantera ränterisken har Bolaget följande mål:

  • Minst 30 procent av låneportföljen bör ha bunden ränta, med återstående räntebindningstid som överstiger ett år, alternativt vara hedgad med räntetak.
  • Målsättningen är att sprida lånens ränteförfall. Förutom den ränta som är rörlig och är knuten mot Stibor 3 månader, ska ränteförfallotidpunkterna fördelas över en sju års period.
  • Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden bör vara minst 12 månader.