NP3 som investering

Utdelningspolicy

Bolaget har som mål att merparten av förvaltningsresultatet efter betald skatt ska lämnas i utdelning till aktieägarna. Bolagets ambition är att utdelningen årligen ska öka.

Bolagets utdelningsmål ska harmoniera med det uttalade tillväxtmålet och samtidigt spegla bolagets höga kassaflöden och höga avkastningsnivåer.

Finansiella mål

NP3 har som mål att över tid ha en god avkastning på eget kapital genom:

  • Överskottsgrad som överstiger 75 procent.
  • Snittavkastningen på förvärv ska under en tolvmånaderscykel överstiga 7 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska lägst vara 2 gånger.
  • Belåningsgraden ska uppgå till mellan 55 och 65 procent.

Värdeskapande affärsmodell

Med kunden i centrum är NP3s strategi för att skapa värde för bolagets aktieägare inriktat på ett ständigt förbättrande av kassaflödet genom transaktioner, utveckling av befintligt bestånd samt effektiv förvaltning. Förvärven ger stordriftsfördelar och utgörs av fastigheter med bra kassaflöden och hög avkastning. För att nå framgång krävs även ett effektivt utnyttjande av fastighetsbeståndets fulla potential. Vidare pågår kontinuerligt värdeskapande genom att fokusera på kostnads- och resurseffektiv förvaltning.

Utveckling genom investeringar

NP3 arbetar aktivt och kontinuerligt med förvärv och försäljningar för att utveckla fastighetsbeståndet vad gäller dess sammansättning utifrån geografi och fastighetskategori för att optimera den riskjusterade avkastningen. Risk- och avkastningsnivåerna analyseras inför varje transaktion.

Transaktionsverksamheten styrs av den övergripande strategin som anger att bolaget ska verka på orter med stabil och växande befolkning och med målet om ett fastighetsbestånd per affärsområde om minst 100 000 kvadratmeter.

Fastigheter som medföljer vid större förvärv och som avkastar under bolagets långsiktiga målsättning eller som genom dess geografiska placering inte anses passa in i fastighetsportföljen kommer att avyttras. Som stöd i förvärvs- och försäljningsprocessen
har bolagets ledning en investeringskommitté med fyra utvalda styrelseledamöter som har bred kompetens och erfarenhet.

Utveckling av fastighetsbeståndet

NP3s utveckling av fastighetsbeståndet bygger på ett nära samarbete med hyresgästerna och strategiska investeringar för framtida lönsamhet. Viktiga faktorer för framtida lönsamhet är bolagets lokala marknadskännedom och förmåga av att kontinuerligt arbeta med varje enskild fastighet genom utvecklingsåtgärder för att utnyttja fastighetens fulla potential. För varje fastighet finns en affärsplan.