Press

NP3 lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har för avsikt att under början av oktober 2021 lansera ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Löptiden kommer att uppgå till högst 1 år och som ett första steg avser Bolaget att ge ut certifikat om 900 miljoner kronor under programmet.

Certifikatprogrammet kommer att vara ett komplement till NP3s nuvarande finansieringskällor och utgör en del i Bolagets fortsatta tillväxtambitioner.

Arrangör av företagscertifikatprogrammet kommer att vara Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank,

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2022

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2021 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

– Poularde AB har utsett Lars Göran Bäckvall,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar ytterligare gröna obligationer om nominellt 400 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3 Fastigheter” eller ”Bolaget”) har emitterat ytterligare nominellt 400 miljoner kronor inom ramen för sina seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0015961115, vilka har slutligt förfall i oktober 2024 och en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,50 procentenheter.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter om 251 miljoner kronor och genomför en riktad emission av preferensaktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen (”Bonnier”). Köpeskillingen kommer att bestå av dels 3 miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet avser i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28 700 kvadratmeter och en tomtareal om 80 100 kvadratmeter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 145 miljoner kronor i Gävle

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i två transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter, primärt för industriändamål i Gävle till ett värde om 145 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 9 900 kvadratmeter med en tomtareal om 31 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 10,4 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga durationen uppgår till 6,6 år. Tillträde har skett på en av fastighet och den andra fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2021. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2021

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2021

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).
  • Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) har ändrats till följd av att 106 473 stamaktier emitterats under juni månad. På bolagets årsstämma den 2 maj 2018 fattades beslut om ett treårigt incitamentsprogram och teckningsoptioner har nu utnyttjats.

Antalet aktier har ökat med 106 473 aktier till sammanlagt 89 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att Bolaget hade emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter slutför förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 Fastigheter (”NP3”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 22 juni 2021 att förhandlingar förs om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå. NP3 har nu ingått avtal om förvärv av fastighetsportföljen. Förvärvet sker från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB och förvärvet är villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 har genom bolag förvärvat sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter.

 » Läs mer…