Press

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2021 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3,60 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfälle om vardera 1,80 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2021 samt den 29 oktober 2021. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 30 juli 2021, 29 oktober 2021 samt 31 januari och 29 april 2022.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

 • Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).
 • Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 154 mkr (310) varav 71 mkr (234) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar för 250 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har idag förvärvat en industri- och lagerfastighet i Örnsköldsvik till ett fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 57 500 kvadratmeter med en tomtareal om 107 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 35 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheten uppgår till 90 procent. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

NP3 har  avyttrat en hotellfastighet för 115 miljoner kronor i Tällberg. Som en del i affären har NP3 investerat i en minoritetsandel i Hotellfastighetsbolaget Cibola.

 » Läs mer…

NP3 genomför förvärv om 220 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har genom ett flertal transaktioner tecknat förvärv till ett värde om 220 miljoner kronor i enlighet med bolagets tillväxtstrategi.

Förvärven avser industri- och handelsfastigheter i Gävle, Piteå, Västerås samt Borlänge med en uthyrbar area om 21 230 kvadratmeter och en tomtareal om 87 257 kvadratmeter. Förvärven bidrar med 19,8 miljoner kronor till bolagets hyresvärde och har en uthyrningsgrad om 96 %. Tillträdena till fastigheterna sker under andra kvartalet 2021.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2020 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021 kl. 13:00 på Quality Hotel, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

 • Aktieägarna ombeds att poströsta i förväg i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter bildar joint-venture för uppförande av huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) och Jämtkraft AB (”Jämtkraft”) har bildat det gemensamt ägda joint-venture bolaget, Jämtjägaren AB för uppförande av ett huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft. I ett första steg har NP3 sålt två fastigheter med byggrätter till Jämtjägaren AB.

Genom bildandet av ett gemensamägt bolag säkerställer NP3 via utformningen av den kommande byggnationen fortsatt tillgänglighet till sina närliggande fastigheter på området Stadsdel Norr samtidigt som Jämkraft tryggar ett långsiktigt förfogande över sitt huvudkontor och driftcentral.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 800 miljoner kronor med ISIN SE0014956686.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

 • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

 » Läs mer…