Press

NP3 Fastigheter bildar joint-venture för uppförande av huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) och Jämtkraft AB (”Jämtkraft”) har bildat det gemensamt ägda joint-venture bolaget, Jämtjägaren AB för uppförande av ett huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft. I ett första steg har NP3 sålt två fastigheter med byggrätter till Jämtjägaren AB.

Genom bildandet av ett gemensamägt bolag säkerställer NP3 via utformningen av den kommande byggnationen fortsatt tillgänglighet till sina närliggande fastigheter på området Stadsdel Norr samtidigt som Jämkraft tryggar ett långsiktigt förfogande över sitt huvudkontor och driftcentral.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 800 miljoner kronor med ISIN SE0014956686.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

 • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 420 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har förvärvat 80 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag med ett fastighetsvärde om 309 miljoner kronor. NP3 har därtill i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, med verksamhet primärt för industriändamål, till ett fastighetsvärde om 111 miljoner kronor och avyttrat en fastighet till ett fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

NP3 har genom bolag förvärvat 80 procent av en industri- och lagerfastighet i Falun med ett fastighetsvärde om 309 miljoner kronor.

 » Läs mer…

NP3 och Sagax slutför 50/50 joint venture i enlighet med tidigare offentliggjord avsiktsförklaring

NP3 Fastigheter (”NP3”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 31 augusti 2020 att man tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax (”Sagax”) om bildande av ett joint venture. Sagax erbjöd NP3 att förvärva 50 % av aktierna i ett av Sagax, förvärvat fastighetsägande bolag. Bolaget äger 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor.

Den gemensamma joint venture-strukturen var bland annat villkorad av en extra bolagsstämma i NP3 och av att erforderliga samarbetsavtal ingicks.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter erhåller kreditrating BB med stabila utsikter

NP3 Fastigheter AB (publ.) (”NP3”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB” från Nordic Credit Rating med stabila utsikter. Ratingen är en viktig del i NP3s fortlöpande arbete att förstärka sina finansieringsförutsättningar på kapitalmarknaden till mer fördelaktiga villkor. Ratingen bidrar till att öka transparensen och förståelsen om NP3s verksamhet och kreditvärdighet och därigenom även lägre finansieringskostnader.

Nordic Credit Rating framhäver i sin analys bland annat att NP3 ses som ett starkt kassaflödesgenererade fastighetsbolag med en stark position på sina huvudmarknader,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 210 miljoner kronor

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, primärt för industri- och lagerverksamhet, till ett värde av 210 miljoner kronor.

150 miljoner av fastighetsvärdet avser en fastighet belägen i Borlänge och resterande fastigheter är belägna i Västerås, Piteå och Haparanda. Förvärven omfattar en uthyrningsbar area om 17 200 kvadratmeter med en tomtareal om 58 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 16,0 miljoner kronor med en genomsnittlig duration om 10,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % procent.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 30 oktober 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, med avstämningsdag för utdelning den 13 november 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 50 procent av aktierna i Sagax Ess AB från Sagaxkoncernen (”Sagax”) och att ingå ett joint venture-samarbetet med Sagax.

För ytterligare information om vinstutdelningen samt förvärvet av aktier i Sagax Ess AB och joint venture-samarbetet med Sagax,

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – september 2020

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 628 mkr (42) varav 526 mkr (533) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…