Press

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2017

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2017 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan, vid uppgivande av namn och adress, beställas via info@np3fastigheter.se.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör,

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Köpmangatan 9, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:00.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2018, och
– dels under uppgivande av namn/företag, adress,

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission om totalt 10 867 789 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom företrädesemissionen har NP3s aktiekapital att ökat med 38 037 261,50 kronor till 228 223 572,50 kronor och det totala antalet aktier ökat med 10 867 789 aktier till 65 206 735 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 10 867 789 preferensaktier.

 » Läs mer…

NP3s företrädesemission om 288 Mkr övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Resultatet för NP3s företrädesemission av preferensaktier, för vilken teckningsperioden avslutades den 28 februari 2018, visar att 10 687 615 preferensaktier, motsvarande 98,3 procent av de erbjudna preferensaktierna,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har upprättat ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till teckning av preferensaktier i NP3 som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 februari 2018.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017

  • Intäkterna ökade med 28 procent till 677 mkr (529).
  • Driftöverskottet ökade med 25 procent till 477 mkr (383).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 245 mkr (243).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 447 mkr (407) vilket motsvarar 8,22 kr/aktie (7,89).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 med 2,70 kr/stamaktie (2,40). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kr.

 » Läs mer…

Handel med teckningsrätter och BTA inleds den 13 februari

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

På grund av ett administrativt fel kommer handeln i teckningsrätter och betalda tecknade aktier i samband med pågående företrädesemission i NP3 Fastigheter AB (publ) att inledas den 13 februari 2018 istället för den 12 februari 2018 som tidigare kommunicerats.

 » Läs mer…

NP3 offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Prospektet avseende NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för NP3s aktieägare om cirka 288 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

 » Läs mer…

Värderingsintyg avseende NP3 Fastigheters fastighetsbestånd har upprättats och ny finansiell information offentliggörs

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

I samband med det prospekt som NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har upprättat, och som beräknas offentliggöras idag den 9 februari 2018,

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 5 februari 2018

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) extra bolagsstämma i Sundsvall den 5 februari 2018 beslutades i enlighet med samtliga framlagda förslag, i huvudsak enligt följande:

Förvärv av Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB från Poularde AB som ägs av bolagets huvudägare
tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall med närstående. Köpeskillingen för förvärven uppgår till 514 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.  » Läs mer…