Press

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

Januari – juni 2020

  • Intäkterna ökade med 9 % till 536 mkr (493 mkr motsvarande period 2019).
  • Driftöverskottet ökade med 13 % till 383 mkr (338).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 256 mkr (225). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 4,23 kr/stamaktie (3,71).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (99).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 199 mkr (230) vilket motsvarar 3,17 kr/stamaktie (3,79).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 163 miljoner kronor

NP3 Fastigheter har i fem transaktioner förvärvat sex fastigheter, med primärt ändamål för industriverksamhet, till ett värde om 163 miljoner kronor och avyttrat två fastigheter till ett värde om 40 miljoner kronor.

Fem av de förvärvade fastigheterna ligger i Karlstad kommun och en fastighet i Borlänge. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 29 200 kvadratmeter med en tomtareal om 83 200 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 23,4 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 2,6 år.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 3 100 000 aktier till sammanlagt 82 288 946 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 15 juni 2020 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 1,70 kronor per stamaktie med utbetalning vid ett tillfälle. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 juni 2020. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31 juli, 30 oktober 2020 samt 29 januari och 30 april 2021.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till fem och inga styrelsesuppleanter.

 » Läs mer…

NP3 genomför en riktad nyemission om 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom 90 miljoner kronor

NP3 genomför en riktad nyemission om 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom 90 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier till ett pris om 29 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

NP3 completes a directed issue of 3.1 million preference shares, raising proceeds of SEK 90 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The Board of Directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 2 May 2019,

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has appointed Swedbank AB (publ) in cooperation with Kepler Cheuvreux SA to investigate the conditions for carrying out a directed issue of up to approximately 3,1 million preference shares through a so-called accelerated book building process (the ”Share Issue”).

 » Läs mer…

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux SA att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 3,1 miljoner preferensaktier genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2020 kl. 13:00 på Filmstaden, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 
•    Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
•    Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
•    Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande 1,97 kr per stamaktie (1,69).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 mkr (105) motsvarande 1,41 kr per stamaktie (1,73).

 » Läs mer…