Press

NP3 completes a directed issue of 3.1 million preference shares, raising proceeds of SEK 90 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The Board of Directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 2 May 2019,

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has appointed Swedbank AB (publ) in cooperation with Kepler Cheuvreux SA to investigate the conditions for carrying out a directed issue of up to approximately 3,1 million preference shares through a so-called accelerated book building process (the ”Share Issue”).

 » Läs mer…

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux SA att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 3,1 miljoner preferensaktier genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2020 kl. 13:00 på Filmstaden, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 
•    Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
•    Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
•    Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande 1,97 kr per stamaktie (1,69).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 mkr (105) motsvarande 1,41 kr per stamaktie (1,73).

 » Läs mer…

Uppdatering av NP3 Fastigheters verksamhet beaktat påverkan av covid-19

Covid-19 påverkar hela omvärlden både humanitärt och ekonomiskt. Pandemins omfattning och tidsutsträckning är idag okänd vilket innebär att det inte heller går att kvantifiera dess framtida påverkan på NP3s intjäning. På grund av den rådande osäkerheten avseende den framtida marknadsutvecklingen ger NP3 nedan en kortfattad uppdatering hur covid-19 har påverkat bolagets verksamhet och ställning per dagens datum.

NP3s hyresgäster påverkas, liksom samhället i stort, av covid-19. Av NP3s årshyresintäkter om 1 049 miljoner kronor förfaller 62 procent till betalning kvartalsvis i förskott och 38 procent månadsvis i förskott.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2019

 

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2019

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2019 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter senarelägger årsstämman

 

Styrelsen i NP3 Fastigheter har med den osäkerhet som covid-19 innebär valt att senarelägga årsstämman till den 15 juni kl. 13.00. 

Förhoppningen är att en årsstämma i mitten av juni kan arrangeras utan risk för de närvarandes hälsa samt att marknadsförutsättningarna och effekten av den rådande krisen då på ett bättre sätt kan bedömas. Bolaget står fortsatt finansiellt stabilt och har inga väsentliga låneförfall, utan skriftliga kreditlöften, under de kommande 12 månaderna.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019

  • Intäkterna ökade med 20 % till 1 006 mkr (842).
  • Driftöverskottet ökade med 22 % till 718 mkr (590).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 29 % till 494 mkr (382), motsvarande 8,21 kr/stamaktie (6,54).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 448 mkr (212).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 789 mkr (468) vilket motsvarar 13,60 kr/stamaktie (8,04).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3,40 kr/stamaktie (3,00) med utdelning vid två tillfällen om vardera 1,70 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 169 miljoner kronor

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat sex fastigheter, huvudsakligen med ändamål för industri- och logistikverksamhet, för ett fastighetsvärde om 169 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 21 900 kvadratmeter med en tomtareal om 57 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 17,9 miljoner kronor.

Tre av fastigheterna ligger i Skellefteå och en fastighet i vardera Västerås, Haparanda och Mora. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till drygt 3 år.

 » Läs mer…