Vår historia

NP3 grundades av entreprenören och NP3s huvudägare Lars-Göran Bäckvall, Rickard Backlund samt vd Andreas Nelvig. Genom lokal marknadskännedom samt en lång och gedigen kunskap om fastighetsmarknaden identifierades attraktiva affärsmöjligheter för en ny fastighetsaktör i norra Sverige. Verksamheten startades genom ett apportförvärv av förvaltningsfastigheter i Sundsvall från Norrlandspojkarna Fastighets AB, där Lars-Göran Bäckvall var huvudägare. Förvärven har sedan bildandet i stor utsträckning utgjorts av enskilda större fastigheter eller mindre fastighetsportföljer. Under juli 2014 genomförde Bolaget sitt hittills största förvärv då fastigheter förvärvades för 760 miljoner kronor från Kungsleden.


Historik

2008–2009
Den bakomliggande legala enheten för NP3 bildas, med Norrlandspojkarna Entreprenad AB och Norrlands­pojkarna AB samt nuvarande vd Andreas Nelvig, genom bolag, som ägare. En fastighet belägen i Härnösand ­förvärvas. Under 2009 förvärvas ytterligare en fastighet i Sundsvall.

2010
NP3 med sin nuvarande inriktning startas av entrepre­nören och NP3s huvudägare Lars Göran Bäckvall, tidigare styrelseordförande Rickard Backlund samt vd Andreas Nelvig. Verksamheten inleds genom ett apportförvärv av förvaltningsfastigheter i Sundsvall från Norrlandspojkarna Fastighets AB, med Lars Göran Bäckvall som huvudägare.

2011
Tio fastigheter belägna i Gävle, i bland annat industri­området Sörby Urfjäll, och en fastighet i Östersund, ­belägen i handels­området Lillänge, förvärvas under året. NP3 tillförs 174 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. Vid årets utgång innefattar fastighetsbeståndet 17 fastigheter, belägna i Sundsvall, Gävle och Östersund, motsvarande ett fastighetsvärde om cirka 601 miljoner kronor.

2012
Året präglas av fortsatt tillväxt i linje med NP3s mål. Under andra kvartalet förvärvar NP3 en handelsfastighet belägen i Falun samt två industrifastigheter belägna i Borlänge. Under andra delen av året förvärvas bland annat en ­fastighetsportfölj innefattande 20 fastigheter belägna i Sundsvallsregionen (Sundsvall och Timrå), motsvarande ett fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Portföljen ­förädlas och en fastighet belägen i Gävle avyttras. Under året tillförs NP3 29 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. Ny investerare är exempelvis Erik Selin Fastigheter AB. Vid årets utgång innefattar fastighetsbeståndet 45 fastigheter belägna i Sundsvall, Timrå, Härnösand, ­Örnsköldsvik, Gävle, Falun, Borlänge och Östersund, ­motsvarande ett fastighetsvärde om cirka 1 250 miljoner kronor.

2013
Under första kvartalet förvärvas sju fastigheter belägna i Dalarna. Under andra och tredje kvartalet stärker NP3 sin närvaro i Gävle genom förvärv av logistik- och handels­fastigheter belägna i Hemsta, Sörby Urfjäll och Näringen. Efter en stark tillväxt i Sundsvall, Gävle, Dalarna och ­Östersund etablerar sig NP3 under fjärde kvartalet även i tillväxtorterna Umeå och Luleå genom förvärv av kontors-, handels- och logistikfastigheter. Under året tillförs NP3 240 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. Vid årets utgång innefattar fastighetsbeståndet 66 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 1 737 miljoner kronor belägna i sex affärsområden.

2014
Under första kvartalet förvärvas en kontorsfastighet ­belägen i Umeå samt en fastighet belägen i Luleå. I slutet av juni genomförs nyemissioner om cirka 410 miljoner kronor, varav cirka 173 miljoner kronor tecknas av ­befintliga ägare. I juli förvärvas en fastighetsportfölj från Kungsleden omfattande cirka 145 000 kvm för 760 miljoner kronor med fastigheter belägna på Bolagets samtliga sex affärsområden. Vid slutet av året innefattar fastighetsbeståndet 125 fastigheter, motsvarande ett fastighetsvärde om cirka 3 333 miljoner kronor. I december noteras ­NP3-aktien på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

2015
Under året gör NP3 fastighetsförvärv och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd till ett värde av 1 369 miljoner kronor. Den 3 september offentliggör NP3 att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor. En notering av obligationslånet sker vid Nasdaq Stockholm den 14 oktober 2015. En riktad ­nyemission om 1 900 000 aktier görs till Fjärde AP-fonden till ett pris av 35,6 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 67,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Fastighetsbeståndet består per 31 december 2015 av 163 förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar area om 614 000 kvm. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 4 580 miljoner kronor.

2016
NP3 förvärvar och tillträder under året fastigheter till ett värde av 1 202 miljoner kronor. Den 18 april offentliggör NP3 att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor. Under året genomför NP3 tre stycken riktade nyemissioner som används som betalning vid förvärv, varav en av dessa ­nyemissioner riktas till AB Sagax (publ) för finansiering av förvärv av tre stycken fastigheter för 163,5 miljoner kronor. Detta gör AB Sagax (publ) till den fjärde största ägaren i NP3 med en ägarandel om 6,15 procent. Dessutom har 178 miljoner kronor investerats i befintliga fastigheter och nybyggnationer under året. Därutöver har tio fastigheter i Sundsvall och Östersund förvärvats för 473,5 miljoner ­kronor med ett hyresvärde om 50 miljoner kronor. ­Fastighetsbeståndet består per 31 december 2016 av 197 stycken förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar area om 787 000 kvm. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 6 165 miljoner kronor.

2017
NP3 har under 2017 förvärvat och tillträtt 43 fastigheter till ett värde av 1 406 miljoner kronor. Dessutom har 176 miljoner kronor investerats i befintliga fastigheter och nybyggnationer. I april 2017 emitterar NP3 sitt andra obligationslån om totalt 350 miljoner kronor. En notering av obligationslånet sker vid Nasdaq Stockholm den 8 maj 2017. I juni 2017 utökades obligationslånet med 100 miljoner kronor och sedan med ytterligare 150 miljoner kronor under hösten. NP3 ägde den 31 december 234 stycken fastigheter med en total ­uthyrningsbar yta om 934 000 kvm fördelat på sex ­geografiska affärsområden. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår per 31 december till 7 732 miljoner ­kronor. Fastighetstidningens utmärkelse Årets Fastighetsägare 2017 gick till NP3. När stiftelsen Allbright presenterade sin jämställdhetsrapport 2017 var NP3 överst på listan av börsnoterade bolag.