Ett systematiskt nyttjande av kunskap och erfarenhet

En slimmad och snabbfotad organisation där ordning och reda råder och kompetensen är stor. Det är den filosofiska grund på vilken strukturen för NP3 Fastigheter vilar.

God bolagsstyrning är av största vikt för genomförandet av NP3s långsiktiga affärsplaner och löpande verksamhet. Styrning och ledning av bolaget fördelas mellan aktieägare, styrelse, VD och bolagsledning. Styrningen regleras i huvudsak av svensk lagstiftning, EU-direktiv, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning samt interna riktlinjer och policys.

NP3s organisation är liten och fokuserad för att kunna vara flexibel och ha möjligheter att fatta snabba beslut som ändå är väl förankrade. Bolaget har en ledningsgrupp med god kännedom om den lokala marknaden samt lång erfarenhet inom fastighetsförvärv och fastighetsmarknaden. Som stöd i förvärvsprocessen har bolaget en styrelse med mycket bred kompetens och erfarenhet. Alla förvärvsbeslut tas slutligen i styrelsen.

Bolaget har en öppen och affärsdriven bolagskultur där hyresgästernas behov står i fokus samt att lönsamma beslut fattas.