Årsstämma

Årsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernbalans- och koncernresultaträkningarna, ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören, val av och arvode till styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor, beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om valberedning samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag eller som regleras i bolagsordningen.

En aktieägare som vill få ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos Styrelsen. Ärendet ska tas upp på årsstämman om begäran inkommit senast sju veckor innan årsstämman eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

Alla aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Styrelsen om de ärenden som tas upp på årsstämman, om Bolagets och Koncernens ekonomiska situation. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att få delta vid årsstämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma sker, i enlighet med bolagsordningen, genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras en upplysning om att kallelsen har skett i Svenska Dagbladet.

Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till och med den 31 december. Årsstämma ska hållas på den ort där Styrelsen har sitt säte. Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkelt majoritet förutom i de fall aktiebolagslagen uppställer krav på en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och angivna rösterna, t ex vid beslut om ändring av bolagsordningen. Beslut som fattas på årsstämman, och som inte är av mindre betydelse, kommer efter noteringen att offentliggöras efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman kommer att publiceras på Bolagets webbplats.