Årsstämma 2016

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 2 maj 2016 kl. 16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2016, och
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 26 april 2016.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 april 2016.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 april 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 april 2016.

Fullmaktsformulär och anmälningsblankett finns nedan.

Handlingar till årsstämman:

Kallelse årsstämma 2016

Information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens beslutsförslag och yttrande

Anmälan och fullmakt till årsstämman

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Motiverat yttrande från styrelsen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Årsredovisning 2015

Protokoll årsstämma