Extra bolagsstämma 30 oktober 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 kl. 13:00 på NP3 Fastigheters huvudkontor, Gärdevägen 5A i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid bolagsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid bolagsstämman.
  • Aktieägarna ombeds att avstå från att ta med biträden om dessa kan avvaras.
  • Antalet närvarande från styrelse, ledning och personal kommer att minimeras.
  • Ingen förtäring eller dryck serveras.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 oktober 2020,
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till NP3 Fastigheter AB, Extra bolagsstämma, Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 28 oktober 2020.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 oktober 2020. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 oktober 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Poströstning
Styrelsen i NP3 Fastigheter har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret finns tillgängligt på NP3 Fastigheters hemsida, www.np3fastigheter.se. Det ifyllda formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara NP3 Fastigheter tillhanda senast den 28 oktober 2020 kl. 17.00 och ska skickas via post till: ”NP3 Fastigheter AB, Extra bolagsstämma, Box 12, 851 02 Sundsvall”, eller via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha genomförts senast den 26 oktober 2020 och att anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 28 oktober 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta.

Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-30

Formulär för fullmakt och anmälan till extra bolagsstämma 2020-10-30

Formulär för poströstning vid Extra bolagsstämma 2020-10-30

Styrelsens förslag och redogörelser avseende extra vinstutdelning

Styrelsens förslag och redogörelse avseende transaktion och samarbete med Sagax

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse

Protkoll extra bolagsstämma 2020-10-30